Minstepensjon blir nå 151.272 kr

Grunnbeløpet i folketrygden (G) øker med 3,79 prosent til 75.641 kroner. Økningen utgjør 7.704 kroner pr. år for enslige minstepensjonister, og 14.592 kroner for ektepar og samboende. Organisasjonene som forhandlet med staten mener at økningen er for lav.

			UENIGE: Pensjonistforbundets leder, Borge Rørvik, er ikke fornøyd med pensjonsreguleringen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Foto: Scanpix/Pensjonistforbundet
UENIGE: Pensjonistforbundets leder, Borge Rørvik, er ikke fornøyd med pensjonsreguleringen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Foto: Scanpix/Pensjonistforbundet

Det nye grunnbeløpet gjelder fra 1. mai i år og innebærer en økning på 2.760 kroner fra 2009.

Gjelder for store grupper
Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til grunnbeløpet.

Dette er noen eksempler på grupper som får økte ytelser basert på den nye satsen:

- Alderspensjon (inkludert minstepensjon)
- Stønad ved uførhet
- Stønad til etterlatte
- Sykepenger
- Dagpenger ved arbeidsløshet
- Engangsstønad ved fødsel, adopsjon
- Arbeidsavklaringspenger
- Stønad til enslige forsørgere
- Stønad ved yrkesskade
- Sykebehandling

Les mer:3 av 4 vet ingenting om egen pensjon

Forhandlet
Reguleringen av grunnbeløpet blir forhandlet frem mellom Arbeidsdepartementet og organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner(SAFO), LO, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne.

Skal følge lønnsveksten
Det er den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet som utgjør beregningsgrunnlaget i trygdeoppgjøret.

Organisasjonene mener at nyere tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at lønnsaveksten i 2009 var 0,3 prosentpoeng høyere enn tidligere beregnet.

Dette etterslepet ønsket organisasjonene i siste liten å få etterregulert i år, men staten sa nei.

LES OGSÅ:Du må spare til pensjonen selv

- Uakseptabelt
Borge Rørvik fra Pensjonistforbundet, som ledet organisasjonenes forhandlingsdelegasjon, er fornøyd med oppgjøret sett i et helhetsperspektiv, men er klar på at regjeringens manglende vilje til å rette opp eldre skjevheter er skuffende.

- Det er organisasjonenes klare oppfatning at dette forholdet skulle vært hensyntatt ved årets oppgjør. Det er uakseptabelt at mangelsfullt tallmateriale fra staten på denne måten legger premissene for pensjonistenes inntekstutvikling, skriver organisasjonene i en protokolltilførsel til den nye avtalen.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm sier til NTB at dette er et oppgjør som sikrer pensjonistene en god inntektsutvikling også i 2010.

Minstepensjon på 151.000 kroner
I og med at pensjonen fra folketrygden er månedsbasert blir det avrundete beløpet pr måned 6.303 kroner (75.641 kroner delt på 12 måneder).

Det betyr at grunnpensjonen pr år blir 75.636 kroner, som er 5 kroner mindre enn det årlige grunnbeløpet.

Særtillegget, som gis til de som ikke har opptjent rett til tilleggspensjon (se faktaboks), økes samtidig fra 97 prosent til 100 prosent av grunnpensjonen.

Les saken:Finn ut hva du får i pensjon

Det betyr at minstepensjonen i folketrygden nå blir på to ganger grunnpensjonen, hvilket utgjør 151.272 kroner for enslige - 10 kroner mindre enn dersom man ganger selve grunnbeløpet med to.

For ektefeller og samboere blir minstepensjonen 279.864 kroner.

Dette innebærer en årlig økning i pensjonene på henholdsvis 7.704 kroner for enslige, og 14.592 kroner for ektepar og samboende.

Mer i sykepenger
Den maksimale grensen for sykepenger, pensjonspoeng osv. fra folketrygden, som er på seks ganger grunnebeløpet, blir nå 453.846 kroner pr år.

Det betyr blant annet at folketrygden dekker din lønn ved sykdom opp til 453.846 kroner.

Har du mer i lønn og avtale om full lønn når du er sykmeldt, må arbeidsgiver dekke resten.

Mye brukt i forsikringssammenheng
Også i forsikringssammenheng er grunnbeløpet mye brukt. Mange erstatningsbeløp reguleres i forhold til G. For eksempel fastsettes ofte gruppelivsforsikringer ut fra folketrygdens beløp.

Gjennomsnittlig G
På årsbasis beregnes det en gjennomsnittlig G. Denne beregnes ved at den gamle G gjelder for fire måneder frem til 1. mai, og den nye G for resten av året.

For 2010 blir gjennomsnittlig G 74.721 kroner. Økningen i gjennomsnittlig G fra 2009 til 2010 er 3,77 prosent.

På forsiden nå