Nei til kontanter

Skattekrimsjef vil ha forbud mot bruk av kontanter mellom næringsdrivende. Han vil fjerne tusenlappen og tvinge folk over på kort.

			- Forby bruk av kontanter mellom næringsdrivende, foreslår Jan-Egil Kristiansen, leder for Skattekrim øst.
- Forby bruk av kontanter mellom næringsdrivende, foreslår Jan-Egil Kristiansen, leder for Skattekrim øst.

Forslag til nye regler, nye rapporteringsplikter og skjerpet kontroll er begynt å hagle inn til Justisdepartementet. Arbeidet med å revidere Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet er i gang. Leder for Skattekrim øst, Jan-Egil Kristiansen, er blant dem som foreslår nye tiltak som kan hindre svart omsetning:

* Strengere krav til kontantomsetning/kasseapparater.

* Forbud mot bruk av kontanter i transaksjoner mellom næringsdrivende fra 5000-10000 kroner og oppover. Sanksjon: Nektes skatte- og momsfradrag for virksomheten.

* Fjerne tusenlappen.

* Økt kontroll med valuta ut og inn av landet.

* Revisjonsplikt for NUF-er (norskregistrerte utenlandske foretak).

Flere høringsinstanser er opptatt av lite innsyn i og kontroll med norskregistrerte utenlandske foretak, såkalte NUF-er, og foreslår å innføre revisjonsplikt for NUF-er med under 5 millioner kroner i omsetning. Tallet på NUF-er har økt kraftig. Ved inngangen til 2008 var det 11000 slike foretak i Norge, og brorparten av dem drev bare virksomhet i Norge. Økokrim mente i sin trendrapport for 2008 at NUF ofte velges "for å drive virksomhet med begrenset ansvar og lite kontroll", tidvis også for å unngå å bli ilagt konkurskarantene.

Identitetstyverier

Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) har bedt om at identitetstyverier, økonomisk svindel ved å stjele en annens identitet, vies plass i den nye handlingsplanen. Identitetstyverier er i dag ikke definert i norsk lov, men FNH mener det er på tide, og skriver i sitt innspill:

–Vårt inntrykk er at omfanget av identitetstyverier er sterkt økende, også i Norge.

Mangel på ressurser i politiet til å straffeforfølge økonomisk kriminalitet gikk som en rød tråd gjennom dagen, da Embedsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) i går hadde invitert til workshop om den nye handlingsplanen. Problemene er fremfor noe sted synlig i Oslo politidistrikt.

Skrikende ressursmangel

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) skriver i sitt innspill til handlingsplanen: "Oslo-området er særlig utsatt for økonomisk kriminalitet og bør derfor vies mer oppmerksomhet. Mange etablerer selskap i Oslo nettopp grunnet spekulasjon i manglende ressurser hos politi-, avgifts- og skattemyndigheter."

En fersk evaluering fra Riksrevisjonen viser kraftig økning i tallet på henlagte, uoppklarte økonomiske straffesaker i Oslo de siste årene.

Juridisk direktør Sverre Lilleng ved Oslo Børs var blant dem som ba innstendig om mer ressurser til Økokrim. En evaluering fra sommeren 2007 viste at Økokrim måtte ha doblet bemanningen for å ta unna alle innsidesakene fra børsen som man var enige om "absolutt ikke kunne legges bort".

Flere E24-nyheter

På forsiden nå