Konkurranseregler for Aksje-NM og Aksjeligaen

Her finner du konkurranseregler og vilkår for Aksje-NM og Aksjeligaen.


<p><b>REELLE KURSER:</b> I Aksje-NM og Aksjeligaen investerer deltakerne fiktive penger i aksjer på Oslo Børs. Handlene foregår imidlertid i realtid.</p>

REELLE KURSER: I Aksje-NM og Aksjeligaen investerer deltakerne fiktive penger i aksjer på Oslo Børs. Handlene foregår imidlertid i realtid.

1. mars 2018 går startskuddet for årets Aksje-NM. 

Hovedkonkurransen går ut på å få 100.000 fiktive kroner til å vokse mest mulig i perioden konkurransen pågår. I tillegg vil det pågå ukeskonkurranser, hvor deltakeren med størst vekst i løpet av uken også stikker av med flotte premier.

Allmenne konkurransevilkår

Allmenne Vilkår Aksje-NM og Aksjeligaen

Gjeldende fra og med 28. mars 2014.

E24 Dine Penger AS (heretter E24), org. nr. 989 517 627, tilbyr leserne å delta i konkurransene Aksje-NM/Aksjeligaen i samsvar med understående vilkår. Gjennom å søke om deltakelse i Aksje-NM aksepterer og godkjenner deltakerne disse Allmenne Vilkår samt Særskilte Konkurransesvilkår (tilsammen vilkårene).

E24 ber om at vilkårene leses nøye gjennom innen man søker om deltakelse i Aksje-NM.

1. Aksje-NM/Aksjeligaen

En nærmere beskrivelse av Aksje-NM/Aksjeligaen fremgår av Særskilte Konkurransesvilkår samt på nettstedet ( www.aksjenm.no | www.aksjeligaen.no).

2. Deltakelse og registrering

For å bli med i spillet, gå til www.aksjenm.no eller www.aksjeligaen.no. Du må bekrefte å ha lest gjennom og aksepterer vilkårene, samt registrert og logget inn med SPiD (du blir bedt om innlogging nå du går inn på spillsidene).

Som registrert deltaker i Aksje-NM/Aksjeligaen, og under forutsetning av at deltakeren følger vilkårene, får deltakeren rett til å delta i konkurransen.

Deltakerens registrering i Aksje-NM/Aksjeligaen er personlig og får ikke overlates til eller utnyttes av andre (Unntak gjelder for deltagende lag, se punkt 7).

3. Umyndige

Tjenesten Aksje-NM/Aksjeligaen retter seg i utgangspunktet ikke mot personer under 18 år. Man må derfor være fylt 18 år før man registrerer seg i Aksje-NM/Aksjeligaen. Personer under 18 år har derimot rett til å delta i Aksje-NM med samtykke fra foresatte. Slikt samtykke må sendes skriftlig til E24 på aksjenm@e24.no før deltageren registrerer seg.

4. Begrenset handel for visse personer m.m.

Personer som finnes i innsideregister får ikke delta i Aksje-NM/Aksjeligaen ved å handle med de aksjer som er angitt i registret. Innsidelovgivningen kan være egnet for Aksje-NM/Aksjeligaen.

5. Avgift

Det er gratis å delta i Aksje-NM/Aksjeligaen.

6. Sanne og korrekte opplysninger

Deltakeren er pliktig å gi E24 sanne og korrekte opplysninger. Gjennom å sende registreringsskjemaet samtykker deltakeren i at de opplysninger som er gitt, og de opplysninger deltakeren senere kommer til å avgi til E24, er sanne og korrekte.

7. Brukernavn og passord

Deltakeren må angi brukernavn og passord når deltakeren skal logge inn på Aksje-NM/Aksjeligaen (via SPiD).

Brukernavn og passord skal ikke avsløres til uvedkommende og skal oppbevares slik at uvedkommende ikke kan få tilgang til disse opplysningene. Om det finnes anledning til å anta at brukernavn og/eller passord har blitt avslørt for – eller på annen måte blitt misbrukt av – uvedkommende, skal E24 straks kontaktes via aksjenm@e24.no. E24 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap eller skade som følge av uvedkommendes anvendelse av deltakerens brukernavn og/eller passord.

Deltakeren kan holdes ansvarlig for tap som blir påført E24 og/eller selskapets samarbeidspartnere på grunn av at uvedkommende personer anvender deltakerens brukernavn og/eller passord.

Studentgrupper, enkeltbedrifter og vennegrupper har anledning til å delta som lag. Dette vil medføre at flere deltagere deltar med samme brukernavn/passord. E24 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap eller skade som følge av eventuelt misbruk av brukernavn og/eller passord i slike tilfeller.

8. Deltakelse i Aksje-NM/Aksjeligaen m.m

Deltakelsen i Aksje-NM/Aksjeligaen får kun skje med privat og ikke-kommersielt formål. Deltakelsen i Aksje-NM/Aksjeligaen får ikke skje slik at E24 eller andre rammes av ubeleilighet eller skade.

Ved deltakelse i Aksje-NM/Aksjeligaen er deltakeren pliktig til å følge vilkårene, gjeldende lover, regler, E24s anvisninger samt allment aksepterte etiske og moralske vurderinger.

Deltakeren plikter å følge verdipapirhandelloven. Ved mistanke om juks og lov- og reglementsbrudd vil deltakeren uten forvarsel kunne bli utestengt og E24 vil informere Oslo Børs Markedsovervåkning om det aktuelle forholdet.

Mer generelt innebærer vilkårene og de generelle regler at deltakeren ikke skal:

  • benytte Aksje-NM/Aksjeligaen til rundspørringer, konkurranser, pyramidespill, kjedebrev, direktereklame, masseutsendelse av e-post eller noen form for gjentatte eller uønskede kunngjøringer (kommersielle eller andre),
  • trakassere, diskriminere, forfølge eller true andre eller på noe annet sett krenke andres rettigheter (for eksempel retten til privatliv)
  • publisere, poste, overføre, distribuere eller spre informasjon eller material som innebærer hets mot folkegrupper, baksnakkelser, barnepornografibrudd, voldsskildringer, brudd på taushetsplikt eller oppfordringer til brudd eller noe som på annet vis strider mot lov eller er støtende, vulgært, obskønt eller uanstendig.
  • overføre filer som inneholder virus, trojanske hester, kjedevirus etc, skadede filer eller andre program som kan skade funksjonaliteten i en annen persons data eller eiendom.
  • annonsere eller tilby å selge eller kjøpe varer eller tjenester for noen kommersiell virksomhet eller
  • skape en falsk identitet med den hensikt å villede andre.

9. Informasjon som gjøres tilgjengelig for andre

Deltakeren kan medvirke i Aksje-NM/Aksjeligaen gjennom å legge inn informasjon eller materiale på nettstedet. E24 gransker ikke slik informasjon innen den gjøres tilgjengelig for andre og den omfattes ikke av det utgiveransvar som gjelder på E24. Det innebærer at deltakeren selv er ansvarlig for slik informasjon samt at deltakeren kan stilles til ansvar for informasjonen. Det innebærer videre at deltakeren ikke har det samme kildevernet som ellers gjelder om deltakeren kontakter E24. E24 kan ikke heller garantere for deltakerens anonymitet.

Deltakeren har kun rett til å anvende Aksje-NM/Aksjeligaen til å publisere informasjon som står i overensstemmelse med vilkårene. Om E24 blir (gjort) oppmerksom på at informasjon som blir gjort tilgjengelig direkte på nettstedet strider mot vilkårene, har E24 rett til umiddelbart å ta bort slik informasjon.

10. Lenker til samarbeidspartneres nettsteder

Innenfor rammen for Aksje-NM/Aksjeligaen stilles lenker til samarbeidspartneres nettsteder til rådighet. Disse nettstedene kontrolleres ikke av E24 og E24 har derfor ikke ansvar for innholdet på et lenket nettsted eller for webutsendinger eller andre typer av overførsler som skjer fra lenkede nettsteder. E24 har heller ikke ansvar for at disse nettsteder fungerer. Deltakeren er selv ansvarlig for å følge de brukervilkår og den sikkerhetspolicy som gjelder for de lenkede nettstedene.

E24 svarer ikke for deltakerens interaksjon eller kontakt med E24s samarbeidspartnere og kan ikke holdes ansvarlig for noen form for forsømmelse fra en samarbeidspartners side.

11. Innsendt materiale

E24 har rett til kostnadsfritt, ved ett eller flere tilfeller, å kopiere, lagre, vise og publisere materiale som deltakeren har sendt inn til E24 under tiden for deltakelsen i Aksje-NM/Aksjeligaen, slik som eksempelvis historier om deltakeren, spørsmål, fotografier etc. Denne retten gjelder også etter at konkurransen er avsluttet. Gjennom å akseptere vilkårene samtykker deltakeren i at E24 har rett til å bruke slikt materiale i samsvar med hva som er angitt over.

Om deltakeren ikke vil tillate bruksrett for E24, må deltakeren ettertrykkelig angi dette i samband med oversendelsen av materialet.

E24 har ingen særlige plikter i forbindelse med publisering eller annen behandling av innsendt materiale fra deltakeren. E24 har ikke heller noen plikt til å returnere innsendt materiale (slik som eksempelvis fotografier).

Gjennom å sende inn materiale til E24 garanterer deltakeren at denne innehar opphavsretten, varemerkeretten og/eller andre immaterielle rettigheter tilhørende materialet som deltakeren sender inn til E24 og at deltakeren kan stille til rådighet bruksrett til E24 i samsvar med vilkårene eller, alternativt, at deltakeren har fått tillatelse til å anvende materialet samt stille til rådighet for E24 å benytte det i samsvar med vilkårene fra den som innehar rettighetene til det. Deltakeren er pliktig å holde E24 fri for krav rettet fra tredjemann som følge av E24s benyttelse av det materialet deltakeren sender inn til E24.

12. Sikkerhet m. m.

Deltakeren får ikke forsøke å omgå E24s sikkerhetssystem, eksempelvis gjennom å anvende andre deltakeres innloggingsopplysninger eller gi vekk sine egne innloggingsopplysninger til andre, forsøke å teste nettstedets sikkerhet uten tillatelse fra E24, forstyrre kommunikasjonen for andre deltakere gjennom å sende ikke-bestilt, uønsket e-post eller virus. Deltakeren får ikke anvende Aksje-NM/Aksjeligaen på en måte som skulle kunne skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forverre nettstedet eller innskrenke andre personers eller deltakerens anvendelse av nettstedet. Deltakeren får ikke forsøke å skaffe seg forbudt tilgang til noe datasystem eller nettverk som omfattes av nettstedet. Deltakeren får heller ikke skaffe seg, eller forsøke å skaffe, materiale eller informasjon som ikke tilsiktet er gjort tilgjengelig via nettstedet.

Brudd mot, eller forsøk på brudd, mot sikkerheten eller datainntrengelse kan være straffbart. E24 kommer til å undersøke inntrengelser og forsøk på inntrengelser og kan ved behov involvere berørte myndigheter for å håndtere denne typen aktivitet.

13. Immaterielle rettigheter m.m.

All opphavsrett, varemerkesrett og/eller andre immaterielle rettigheter med tilknytning til Aksje-NM/Aksjeligaen og dets tjenester innehas av E24 og/eller E24s samarbeidspartnere og deltakeren erverver gjennom sin deltakelse i Aksje-NM/Aksjeligaen ingen som helst rett til disse rettigheter.

14. Deltakerens ansvar

Det er, om ikke annet ettertrykkelig er angitt i vilkårene, ikke tillatt å endre, kopiere, distribuere, sende, vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, skape verk som leder fra, eller overføre eller selge, informasjon, programvare, produkter eller tjenester som utgjør en del av Aksje-NM/Aksjeligaen.

15. Fraskrivelse

Utover hva som for øvrig fremgår av vilkårene gjelder følgende fraskrivelser for E24s ansvar.

E24 utleverer ingen garantier vedrørende innhold, informasjon, produkter, tjenester m.m som tilbys av eller gjennom E24 på nettstedet. E24 utleverer heller ikke garantier angående nettstedets eller tjenestenes funksjon, tilgjengelighet, kvalitet eller sikkerhet.

E24 tar ikke ansvar for utilbørlig adgang til, eller endring av, material eller informasjon som deltakeren sender inn til E24 eller material eller informasjon som deltakeren tar imot. Videre har ikke E24 ansvar for lovbrudd som begås gjennom deltakelse i, eller anvendelse av, Aksje-NM/Aksjeligaen slik som eksempelvis trusler eller ryktespredning, eller for obskøniteter eller forstyrrelser, krenkelser, upassende eller ulovlig innhold eller oppfordringer fra noen brukeres side. E24 tar heller ikke ansvar for misbruk av andres immaterielle rettigheter i forbindelse med deltakelse i/bruk av Aksje-NM/Aksjeligaen.

E24 tar ikke ansvar for innholdet i den informasjonen som legges igjen i e-postbrev og er ikke skyld i skade eller tap i forbindelse med tap, forsinkelse, brudd, uteblivelse eller feilaktig leveranse av data eller omstendighet av lignende slag. E24 er heller ikke skadeskyldig om noen behørig eller utilbørlig gjør inntrengelse i deltakerens eller annens dataressurs og skaffer tilgang til, forstyrrer eller kompliserer data eller informasjon.

E24 og dets samarbeidspartnere tar ikke ansvar for deltakerens eller andres oppførsel ved deltakelse i Aksje-NM. E24 tar heller ikke ansvar for andres bruk eller avsløring av informasjon som deltakeren selv har levnet, eller selv har valgt å gjøre tilgjengelig for andre.

E24 tar ikke under noen omstendigheter ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av deltakelsen i eller anvendelsen av, eller i kraft av å delta i eller anvende, Aksje-NM og/eller dets material eller informasjon, eller eventuelle el-, tele- eller datafeil eller andre tekniske feil som kan oppstå under konkurransens gang.

Dette gjelder dog ikke om E24 har forårsaket deltakeren skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet.

Fraskrivelsene i dette avsnittet gjelder i den grad annet ikke følger av tvingende lov.

16. Brudd mot vilkårene

E24 har rett til umiddelbart og uten advarsel til deltakeren å utestenge denne fra konkurransen dersom deltakeren forbryter seg mot noen av bestemmelsene i vilkårene eller om E24 på skjellig grunn antar at dette er tilfellet. Deltakeren er pliktig å erstatte E24  for all direkte og indirekte skade som deltakeren har forårsaket E24 i anledning av brudd mot vilkårene.

Dette innebærer eksempelvis at E24 kan utestenge deltakeren fra konkurransen om det fremkommer at deltakeren er under 18 år (og ikke har tillatelse fra foresatte). E24 har videre rett til å utestenge en deltaker som har oppgitt feilaktige opplysninger, slik som feil personnummer ved påmeldingen til konkurransen eller om det viser seg at deltakeren har jukset i konkurransen.

Utestenges deltakeren fra konkurransen jfr. dette punkt har deltakeren ikke lenger rett til eventuelle premier.

E24 gjør også oppmerksom på at vi har alarmer som fanger opp unormale hendelser på Aksje-NM/Aksjeligaen. Disse vil bli sjekket.

17. Personopplysninger

E24 lagrer og behandler visse personopplysninger med formål om å kunne administrere og kontrollere deltakelsen i Aksje-NM/Aksjeligaen. E24 behandler også enkelte personopplysninger for markedsføringsformål. E24 er ansvarlig for personopplysninger.

Gjennom å søke om registrering som deltaker i Aksje-NM/Aksjeligaen samtykker deltakeren i at E24 behandler dennes personopplysninger for formål som kan knyttes til Aksje-NM/Aksjeligaen.

Videre samtykker deltakeren i at E24, i den grad som deltakeren har angitt på nettstedet i samband med registrering om deltakelse i Aksje-NM/Aksjeligaen, kan komme til å bruke dennes personopplysninger for å sende informasjon eller reklame til denne om E24 og/eller E24s produkter og tjenester samt informasjon eller reklame fra og/eller om våre samarbeidspartnere. Om deltakeren ikke lenger ønsker at E24 anvender dennes personopplysninger med formål å gjøre slik informasjon/reklame tilgjengelig, kan deltakeren angi dette i samband med søknaden om registrering av deltakelse i Aksje-NM/Aksjeligaen eller ved senere tilfelle. I all e-post som sendes til denne inneholdende informasjon/reklame om E24 og/eller E24s produkter og tjenester samt informasjon/reklame fra og/eller om E24s samarbeidspartnere fremgår det videre at deltakeren via ett svar per mail kan meddele E24 Næringsliv at deltakeren ikke lenger ønsker å motta denne typen e-post.

Deltakeren samtykker videre til at E24 utleverer deltakerens personopplysninger til selskap i samme konsern som E24 samt til E24s samarbeidspartnere i den grad dette er nødvendig for å administrere og kontrollere deltakelsen i Aksje-NM/Aksjeligaen. E24 kommer ikke å utlevere deltakerens personopplysninger til andre selskap.

Om deltakeren vil ha informasjon om hvilke personopplysninger som berører seg og som behandles av E24, kan deltakeren skriftlig begjære dette hos E24 (adressen finnes i punkt 23). Om deltakeren vil endre noen opplysning eller ønsker at noen opplysning skal tas vekk (enkelte opplysninger er dog nødvendige for deltakelsen i Aksje-NM/Aksjeligaen), er deltakeren velkommen til å kontakte E24 på adressen over. I deltakerens brev skal deltakeren oppgi hvilke personopplysninger eller andre opplysninger deltakeren ønsker å endre eller ta bort, og på hvilken måte deltakeren vil at opplysningene i førstkommende tilfelle skal endres. Om deltakeren ikke lenger ønsker å motta informasjon/reklame fra E24 og/eller samarbeidspartnere er deltakeren velkommen til å kontakt E24 er post, via aksjenm@e24.no eller på måten som fremgår av den aktuelle informasjonen/reklamen.

18. Cookies

Aksje-NM/Aksjeligaen benytter seg av såkalte cookies (informasjonskapsler). Cookies er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin og som inneholder informasjon. Cookien kan inneholde personinformasjon og anvendes for at deltakeren skal kunne nå og anvende de tjenester deltakeren abonnerer på. Cookies anvendes også for statistikk og annonsesystem.

19. Endringer

E24 har rett til å endre vilkårene uten å få deltakerens godkjennelse i forveien. E24 informerer om endringen minst en uke innen den trår i kraft. Informasjonen blir gjort kjent på nettstedet. Gjennom å fortsette deltakelsen i Aksje-NM/Aksjeligaen etter at endringen har trådt i kraft, godkjenner deltakeren endringen.

20. Avtaletid m.m

Deltakerens registrering i Aksje-NM/Aksjeligaen gjelder fra og med den dag deltakeren har fått tilgang til Aksje-NM/Aksjeligaen og frem til konkurransen Aksje-NM/Aksjeligaen er avsluttet eller E24 har avsluttet deltakerprofilen i samsvar med vilkårene.

Avtale om deltakelse i Aksje-NM/Aksjeligaen kan bare inngås på norsk.

21. Overlatelse

Deltakeren har ikke rett til å overlate registreringen til Aksje-NM/Aksjeligaen og tilhørende rettigheter og plikter til andre. E24 har dog rett til, uten samtykke fra deltakeren, helt eller delvis, å overlate rettigheter og plikter henført til vilkårene og/eller Aksje-NM/Aksjeligaen.

22. Tvist og rettsapparat

Vedrørende vilkårene skal norsk lov praktiseres. Tvist henført til vilkårene, til deltakere i Aksje-NM/Aksjeligaen eller anvendelsen av nettstedet og/eller de tjenester som tilbys via nettstedet skal avgjøres av Forbrukerklagenemnda i den grad nemnda er behørig for å prøve tvisten og den skal løses i henhold til nemndas anbefaling. Om ikke Forbrukerklagenemnda avgjør tvisten, skal den avgjøres av en allmenn norsk domstol, hvorav Oslo Tingrett skal være første instans.

Eventuelle tvister og uklarheter i konkurransespørsmål avgjøres av en jury bestående av Per Valebrokk (E24), Oslo Market Solutions og hovedsamarbeidspartner. Konkurransejuryens beslutning kan ikke overklages.

23. Kontakt

Vil deltakeren ta kontakt med E24 kan deltakeren gjøre dette via e-post på adressen

aksjenm@e24.no

Eller via brev til:

E24 A/S
Akersgata 55
0180 OSLO.

Organisasjonsnummer: 989 517 627

Særskilte konkurransevilkår

Gjeldende fra og med 7. mai 2013.

1. Aksje-NM/Aksjeligaen

Aksje-NM/Aksjeligaen er en finansiell konkurranse som arrangeres av E24 på nettstedet www.aksjenm.no | www.aksjeligaen.no. Konkurransen håndterer ikke handel av verdipapirer, derimot ligger verdipapirenes kursutvikling på markedsplassen til grunn for utviklingen i deltakernes konto. Personer som er registrert som deltakere i konkurransen i samsvar med disse vilkår får delta i konkurransen. Nærmere beskrivelse av innholdet i konkurransen fremgår av disse vilkårene og beskrivelse på nettstedet.

2. Deltakelse i Aksje-NM/Aksjeligaen

Deltakelse i Aksje-NM/Aksjeligaen er gratis. Det kreves at deltageren registrerer seg via SPiD (du får beskjed om å logge deg inn eller opprette bruker når du besøker www.aksjenm.no eller www.aksjeligaen.no) og deretter melder seg inn i selve konkurransen. Gjennom godkjennelse av vilkårene aksepterer deltakeren at E24 lagrer disse opplysningene. Hver deltaker har rett til å delta med én portefølje. Ansatte hos E24 eller Oslo Market Solutions, eller datterselskaper til disse foretakene, får ikke delta i konkurransen.

Hver fredag etter Børsens stengetid, lanseres ukens vinnere. Dette regnes av spillernes avkastning denne uken.

3. Handel

Startverdi for porteføljen er fiktive 100.000 NOK.

Under konkurransens gang får deltakeren kjøpe og selge aksjer for å oppnå størst mulig verdiøkning.

Kurser vises i realtid. Du får den kursen som er den reelle kursen på handelstidspunktet. Det kan handles i aksjer, egenkapitalbevis og ETF-er. Enkelte verdipapirer kan være ekskludert.

Brukere kan kun handle i Børsens åpningstider.

Ved kjøp må brukeren ha dekning på konto. Gjeldene salgskurs benyttes og det må eksistere en salgsordre på børs.

Ved salg må brukeren inneha aksjene som selges. Gjeldene kjøpskurs benyttes, og det må eksistere en kjøpsordre på børs for å få gjennomført et salg.

Du kjøper til selgers kurs, og selger til kjøpers kurs.

En bruker kan kun handle i et instrument tilsvarende 25 prosent av egen porteføljes verdi.

Daglig handel i instrumentet, inkludert kjøp og salg, kan ikke inkludere mer enn 10 prosent av gjennomsnittlig daglig omsetning over de siste 10 handelsdagene.

Utbytte betales ut til kontokassen før børsåpning den dagen utbytte inntreffer (exdagen).

Renter beregnes ikke.

Følgende begrensninger finnes vedrørende hvilke aksjer deltakeren får handle med i Aksje-NM/Aksjeligaen:

Handelsstopp

Deltakeren kan ikke handle med aksjer som er handelsstoppet. Aksjer som handelsstoppes under konkurransens gang, vil bli i deltakerens konto fram til handel tas opp igjen. Under handelsstoppen vurderes aksjen til sist omsatte kurs. Om en handelsstoppet aksje finnes i en deltakers konto ved den avsluttende oppdateringen, vil aksjeposten bli satt til sist omsatte verdi.

Avnotering

En aksje som skal avnoteres vil bli tvangssolgt på avnoteringsdagen og kan ikke handles på eller etter avnoteringsdagen.

4. Kurtasje

Det er ingen kurtasje med i spillet.

5. Oppdatering av aksjekurser m. m.

Oppdatering av konto skjer umiddelbart etter handel, og rankinglister oppdateres hvert 15. minutt så lenge Børsen er åpen.

Aksjekursene på nettstedet vises i sanntid. Kursinformasjon i sanntid er kun for privat bruk og kan ikke benyttes til profesjonelle formål.

6a. Hendelser som kan påvirke aksjekursen

Kursen på en aksje kan påvirkes av flere ulike hendelser på børsen. Under kan deltakeren lese om hvilke hendelser som håndteres i Aksje-NM/Aksjeligaen og hvordan disse kan påvirke aksjekursen.

Splitt

Ved en splitt skapes flere aksjer. Om splitten eksempelvis er 2:1 (dobling), kommer deltakeren til å få dobbelt så mange aksjer, mens kursen på hver aksje halveres. En splitt påvirker ikke verdien på kontoet.

Omvendt splitt

Ved en omvendt splitt minskes antallet aksjer. Om splitten er 1:2 (halvering) kommer deltakeren til å sitte igjen med halvparten så mange aksjer, mens kursen på hver aksje dobles. En omvendt splitt påvirker ikke verdien på kontoet.

Utbytte

Om et selskap betaler ut utbytte, får deltakeren tilgodesett dette som penger inn på konto. Deltakeren må eie aksjen på kvelden dagen før retten til utbytte inntreffer (ex-dagen) for å få disse pengene. Pengene betales ut til konto før børsåpning på ex-dagen. 

Øvrige hendelser

I enkelte tilfeller kan andre hendelser enn de som er nevnte ovenfor inntreffe, for eksempel ved tilbakekjøp av aksjer. Under slike forhold er det Aksje-NMs/Aksjeligaens konkurransesjury som beslutter hvordan hendelsen påvirker de berørte kontoene i Aksje-NM/Aksjeligaen.

Om en hendelse medfører at antallet aksjer ikke blir delelig med beholdningen, vil normal avrundingsregel tas i bruk («half up»).

Alle de ovennevnte hendelsene blir oppdatert mens Børsen er stengt.

6b. Merk at emisjoner ikke støttes i spillet!

I en emisjon vil det ikke bli tildelt nye aksjer etter en justeringsfaktor, slik det ble gjort tidligere. Det vil derfor være deltakers ansvar selv å selge seg ut av aksjen før den blir handlet «ex-rights» (dvs. dagen før nyemisjonen) om ønskelig. 

7a. Vinnere i Aksje-NM

Premielisten for samtlige delkonkurranser i Aksje-NM/Aksjeligaen finnes under «Premier» på nettstedet.

Hovedkonkurranse

Den deltakeren som har hatt best verdiutvikling på sitt konto i NOK fra start og til oppdateringen om kvelden 28. februar 2017 vinner hovedkonkurransen (avkastning beregnes på grunnlag av den totale kontobeholdningen på 100.000 NOK, ikke utelukkende på penger investert i verdipapirer – dato gjelder Aksje-NM). Om flere deltakere skulle ha samme kontoverdi, vinner den deltakeren som først har meldt seg på konkurransen.

Ukekonkurranse

Under konkurransens gang vil det bli gjennomført ordinære ukekonkurranser som starter mandag når Børsen åpner og avsluttes fredag kveld etter Børsens stenging. Den deltakeren som i løpet av uken har best verdiutvikling av kontoen i NOK, vinner (avkastning beregnes på grunnlag av den totale kontobeholdningen på 100.000 NOK, ikke utelukkende på penger investert i verdipapirer). Om flere deltakere ligger likt ved ukekonkurransens slutt, vinner den deltakeren som først meldte seg på konkurransen.

7b. Vinnere i Aksjeligaen

I Aksjeligaen kåres det en vinner siste fredag hver måned etter Børsens stengetid. Månedsvinnerne blir premiert. Ved slutten av konkurranseperioden for Aksjeligaen kåres det en hovedvinner av konkurransen. Hovedvinneren er den som sitter igjen med høyest avkastning gjennom hele perioden.

8. Premier

Påmelding til Aksje-NM/Aksjeligaen er personlig, hvilket innebærer at premier betales ut til den person som står som eier av vinnerkontoen. Premier kan ikke byttes mot kontanter eller andre premier. Eventuell gevinstskatt betales av vinneren selv. E24 har rett til å tilbakekalle utdelte konkurransepremier dersom juks eller manipulasjon blir oppdaget.

Profesjonelle bedriftsaktører vil ikke kunne motta pengepremier så lenge dette er, eller kan være, i strid med egenhandelsreglene.

På forsiden nå