BRATLAND EIENDOMSUTVIKLING AS

Org. nr. 813688662

  • Ansatte14
  • Egenkapital10,3%
  • Likviditet0,97%
  • Driftsmargin-2,6%
  • Gjeldsgrad8,7%
  • Lønnsomhet-12,8%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014
  475,00 461,00 453,00 164,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 12 753 8 689 5 185 1 823
Driftsresultat -329,00 345,00 74,00 343,00
Resultat før skatt -350,00 330,00 59,00 343,00
Årsresultat -350,00 224,00 44,00 249,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 12 753 8 689 5 185 1 823
Andre driftsinntekter - - - -
Vareforbruk 6 763 2 992 1 282 393,00
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader 4 141 3 781 2 290 730,00
Ordinære avskrivninger 198,00 146,00 106,00 5,00
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 1 979 1 425 1 433 352,00
Sum finansinntekter 1,00 1,00 - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 22,00 16,00 16,00 -
Sum skatt - 106,00 15,00 94,00
Ordinært resultat -350,00 224,00 44,00 249,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 457,00 376,00 436,00 195,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 365,00 347,00 426,00 195,00
Sum varige driftsmidler 365,00 347,00 426,00 195,00
Sum finansielle anleggsmidler 92,00 29,00 10,00 -
Sum varelager - 725,00 - -
Kundefordringer 1 345 1 695 552,00 474,00
Sum fordringer 1 357 1 739 558,00 493,00
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 161,00 329,00 263,00 124,00
Sum omløpsmidler 1 518 2 792 820,00 617,00
Sum eiendeler 1 974 3 169 1 256 812,00
Aksje/selskapskapital 35,00 35,00 35,00 35,00
Sum innskutt egenkapital 35,00 35,00 35,00 35,00
Sum opptjent egenkapital 168,00 517,00 293,00 249,00
Sum egenkapital 203,00 552,00 328,00 284,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - 14,00 13,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 211,00 113,00 147,00 -
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld 211,00 113,00 161,00 13,00
Leverandør gjeld 345,00 1 392 206,00 68,00
Skyldig offentlige avgifter 646,00 495,00 283,00 246,00
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 561 2 503 767,00 515,00
Sum gjeld 1 772 2 616 928,00 527,00
Sum egenkapital og gjeld 1 974 3 169 1 256 812,00
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % -12,80 15,60 7,30 42,20
Resultat av driften i % -2,60 4,00 1,40 18,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -92,70 75,00 19,30 120,80
Likviditetsgrad 0,97 1,12 1,07 1,20
Egenkapitalandel i % 10,30 17,40 26,10 35,00
Gjeldsgrad 8,70 4,70 2,80 1,90
Lederlønn 475,00 461,00 453,00 164,00