BRATLAND EIENDOMSUTVIKLING AS

Org. nr. 813688662

  • Ansatte11
  • Egenkapital26,3%
  • Likviditet1,25%
  • Driftsmargin3,1%
  • Gjeldsgrad2,8%
  • Lønnsomhet18%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014
  539,00 475,00 461,00 453,00 164,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 10 181 12 753 8 689 5 185 1 823
Driftsresultat 318,00 -329,00 345,00 74,00 343,00
Resultat før skatt 283,00 -350,00 330,00 59,00 343,00
Årsresultat 211,00 -350,00 224,00 44,00 249,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 10 106 12 753 8 689 5 185 1 823
Andre driftsinntekter 75,00 - - - -
Vareforbruk 4 017 6 763 2 992 1 282 393,00
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader 3 906 4 141 3 781 2 290 730,00
Ordinære avskrivninger 184,00 198,00 146,00 106,00 5,00
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 1 757 1 979 1 425 1 433 352,00
Sum finansinntekter 1,00 1,00 1,00 - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader 36,00 22,00 16,00 16,00 -
Sum skatt 71,00 - 106,00 15,00 94,00
Ordinært resultat 211,00 -350,00 224,00 44,00 249,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 310,00 457,00 376,00 436,00 195,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 250,00 365,00 347,00 426,00 195,00
Sum varige driftsmidler 250,00 365,00 347,00 426,00 195,00
Sum finansielle anleggsmidler 60,00 92,00 29,00 10,00 -
Sum varelager - - 725,00 - -
Kundefordringer 946,00 1 345 1 695 552,00 474,00
Sum fordringer 947,00 1 357 1 739 558,00 493,00
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 318,00 161,00 329,00 263,00 124,00
Sum omløpsmidler 1 265 1 518 2 792 820,00 617,00
Sum eiendeler 1 575 1 974 3 169 1 256 812,00
Aksje/selskapskapital 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Sum innskutt egenkapital 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Sum opptjent egenkapital 379,00 168,00 517,00 293,00 249,00
Sum egenkapital 414,00 203,00 552,00 328,00 284,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - 14,00 13,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 145,00 211,00 113,00 147,00 -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld 145,00 211,00 113,00 161,00 13,00
Leverandør gjeld 86,00 345,00 1 392 206,00 68,00
Skyldig offentlige avgifter 252,00 646,00 495,00 283,00 246,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 016 1 561 2 503 767,00 515,00
Sum gjeld 1 161 1 772 2 616 928,00 527,00
Sum egenkapital og gjeld 1 575 1 974 3 169 1 256 812,00
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 18,00 -12,80 15,60 7,30 42,20
Resultat av driften i % 3,10 -2,60 4,00 1,40 18,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 91,70 -92,70 75,00 19,30 120,80
Likviditetsgrad 1,25 0,97 1,12 1,07 1,20
Egenkapitalandel i % 26,30 10,30 17,40 26,10 35,00
Gjeldsgrad 2,80 8,70 4,70 2,80 1,90
Lederlønn 539,00 475,00 461,00 453,00 164,00