GR ENTREPRENØR AS

Org. nr. 815500652

  • Ansatte11
  • Egenkapital-30,1%
  • Likviditet0,71%
  • Driftsmargin-0,7%
  • Gjeldsgrad-4,3%
  • Lønnsomhet-5,2%

Lederlønn

  2017 2016 2015
  542,00 542,00 -

Regnskapstall

  2017 2016 2015
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 9 191 3 798 -
Driftsresultat -62,00 -394,00 -45,00
Resultat før skatt -94,00 -396,00 -45,00
Årsresultat -94,00 -396,00 -45,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 9 502 3 798 -
Andre driftsinntekter -312,00 - -
Vareforbruk 6 166 2 345 -
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader 2 158 1 391 -
Ordinære avskrivninger 35,00 88,00 -
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 895,00 369,00 45,00
Sum finansinntekter - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader 33,00 2,00 -
Sum skatt - - -
Ordinært resultat -94,00 -396,00 -45,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - - -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 135,00 213,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - 140,00 -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 135,00 73,00 -
Sum varige driftsmidler 135,00 213,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - - -
Sum varelager 321,00 - -
Kundefordringer 563,00 289,00 -
Sum fordringer 1 202 289,00 -
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post 21,00 170,00 -
Sum omløpsmidler 1 544 458,00 -
Sum eiendeler 1 678 672,00 -
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -535,00 -440,00 -45,00
Sum egenkapital -505,00 -410,00 -15,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - -
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld - - -
Leverandør gjeld 632,00 584,00 -
Skyldig offentlige avgifter 879,00 311,00 -
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 2 183 1 082 15,00
Sum gjeld 2 183 1 082 15,00
Sum egenkapital og gjeld 1 678 672,00 -
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % -5,20 -117,30 -
Resultat av driften i % -0,70 -10,40 -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 20,50 186,40 300,00
Likviditetsgrad 0,71 0,42 -
Egenkapitalandel i % -30,10 -61,00 -
Gjeldsgrad -4,30 -2,60 -1,00
Lederlønn 542,00 542,00 -