DIGITAL BOLIG AS

Org. nr. 816274982

  • Ansatte
  • Egenkapital-107,5%
  • Likviditet0,48%
  • Driftsmargin-176,3%
  • Gjeldsgrad-1,9%
  • Lønnsomhet-124,2%

Lederlønn

  2016 2015
  - -

Regnskapstall

  2016 2015
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 80,00 82,00
Driftsresultat -141,00 3,00
Resultat før skatt -141,00 3,00
Årsresultat -140,00 2,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 80,00 82,00
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 53,00 -
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader - -
Ordinære avskrivninger - -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 168,00 79,00
Sum finansinntekter - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader - -
Sum skatt -1,00 1,00
Ordinært resultat -140,00 2,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - -
Sum varige driftsmidler - -
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager - -
Kundefordringer 79,00 76,00
Sum fordringer 106,00 76,00
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post - 45,00
Sum omløpsmidler 106,00 121,00
Sum eiendeler 106,00 121,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 24,00 24,00
Sum opptjent egenkapital -138,00 2,00
Sum egenkapital -114,00 27,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld 12,00 -
Skyldig offentlige avgifter - 9,00
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 220,00 94,00
Sum gjeld 220,00 94,00
Sum egenkapital og gjeld 106,00 121,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % -124,20 2,50
Resultat av driften i % -176,30 3,70
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 324,10 11,10
Likviditetsgrad 0,48 1,29
Egenkapitalandel i % -107,50 22,30
Gjeldsgrad -1,90 3,50
Lederlønn - -