NORDISK ELEKTRO & VARMEPUMPER AS

Org. nr. 816948312

  • Ansatte5
  • Egenkapital-204,2%
  • Likviditet0,19%
  • Driftsmargin-37,2%
  • Gjeldsgrad-1,5%
  • Lønnsomhet-84,4%

Lederlønn

  2018 2017 2016
  - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 196,00 139,00 43,00
Driftsresultat -73,00 -26,00 30,00
Resultat før skatt -74,00 -27,00 30,00
Årsresultat -72,00 -29,00 22,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 196,00 139,00 43,00
Andre driftsinntekter - - -
Vareforbruk 110,00 4,00 -
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader 85,00 - -
Ordinære avskrivninger 2,00 - -
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 72,00 161,00 13,00
Sum finansinntekter - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader 1,00 - -
Sum skatt -2,00 3,00 8,00
Ordinært resultat -72,00 -29,00 22,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - - -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 10,00 12,00 10,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 8,00 10,00 10,00
Sum varige driftsmidler 8,00 10,00 10,00
Sum finansielle anleggsmidler - - -
Sum varelager - - -
Kundefordringer 11,00 93,00 -
Sum fordringer 11,00 93,00 -
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post 3,00 43,00 5,00
Sum omløpsmidler 14,00 137,00 5,00
Sum eiendeler 24,00 149,00 15,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -79,00 - 22,00
Sum egenkapital -49,00 30,00 52,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - 3,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - -
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld - - 3,00
Leverandør gjeld 17,00 128,00 4,00
Skyldig offentlige avgifter 19,00 14,00 -1,00
Kortsiktig konserngjeld 8,00 - -
Sum kortsiktig gjeld 73,00 119,00 -40,00
Sum gjeld 73,00 119,00 -37,00
Sum egenkapital og gjeld 24,00 149,00 15,00
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % -84,40 -32,90 200,00
Resultat av driften i % -37,20 -18,70 69,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 778,90 -65,90 57,70
Likviditetsgrad 0,19 1,15 -
Egenkapitalandel i % -204,20 20,10 346,70
Gjeldsgrad -1,50 4,00 -0,70
Lederlønn - - -