BUSKERUD TAKSENTER AS

Org. nr. 818404522

  • Ansatte0
  • Egenkapital30,6%
  • Likviditet0,93%
  • Driftsmargin0%
  • Gjeldsgrad2,3%
  • Lønnsomhet0,6%

Lederlønn

  2017 2016
  - -

Regnskapstall

  2017 2016
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 5 951 -
Driftsresultat 2,00 -
Resultat før skatt -6,00 -
Årsresultat -31,00 -
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 5 951 -
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 4 087 -
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 989,00 -
Ordinære avskrivninger 56,00 -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 816,00 -
Sum finansinntekter - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader 9,00 -
Sum skatt 25,00 -
Ordinært resultat -31,00 -
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 352,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 352,00 -
Sum varige driftsmidler 352,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager 13,00 -
Kundefordringer 85,00 -
Sum fordringer 170,00 -
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 458,00 35,00
Sum omløpsmidler 640,00 35,00
Sum eiendeler 992,00 35,00
Aksje/selskapskapital 335,00 35,00
Sum innskutt egenkapital 335,00 35,00
Sum opptjent egenkapital -31,00 -11,00
Sum egenkapital 304,00 25,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld 216,00 -
Skyldig offentlige avgifter 338,00 -
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 688,00 11,00
Sum gjeld 688,00 11,00
Sum egenkapital og gjeld 992,00 35,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % 0,60 -
Resultat av driften i % - -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -3,60 -
Likviditetsgrad 0,93 3,18
Egenkapitalandel i % 30,60 71,40
Gjeldsgrad 2,30 0,40
Lederlønn - -