GUNDERSEN BYGG & VAKTMESTERSERVICE AS

Org. nr. 819265712

  • Ansatte1
  • Egenkapital24,7%
  • Likviditet0,82%
  • Driftsmargin9,1%
  • Gjeldsgrad3,1%
  • Lønnsomhet42,2%

Lederlønn

  2018 2017
  - -

Regnskapstall

  2018 2017
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 890,00 502,00
Driftsresultat 81,00 -32,00
Resultat før skatt 81,00 -31,00
Årsresultat 63,00 -31,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 890,00 502,00
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 194,00 225,00
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 475,00 226,00
Ordinære avskrivninger 13,00 -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 126,00 83,00
Sum finansinntekter - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader - -
Sum skatt 19,00 -
Ordinært resultat 63,00 -31,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 86,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 86,00 -
Sum varige driftsmidler 86,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager 3,00 3,00
Kundefordringer 61,00 93,00
Sum fordringer 61,00 93,00
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 78,00 61,00
Sum omløpsmidler 141,00 157,00
Sum eiendeler 227,00 157,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 24,00 24,00
Sum opptjent egenkapital 31,00 -31,00
Sum egenkapital 56,00 -7,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld 11,00 62,00
Skyldig offentlige avgifter 58,00 47,00
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 171,00 164,00
Sum gjeld 171,00 164,00
Sum egenkapital og gjeld 227,00 157,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % 42,20 -19,70
Resultat av driften i % 9,10 -6,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 330,60 442,90
Likviditetsgrad 0,82 0,96
Egenkapitalandel i % 24,70 -4,50
Gjeldsgrad 3,10 -23,40
Lederlønn - -