GUNDERSEN BYGG & VAKTMESTERSERVICE AS

Org. nr. 819265712

  • Ansatte1
  • Egenkapital-4,5%
  • Likviditet0,96%
  • Driftsmargin-6,4%
  • Gjeldsgrad-23,4%
  • Lønnsomhet-19,7%

Lederlønn

  2017
  -

Regnskapstall

  2017
Konsernregnskap -
Sum driftsinntekter 502,00
Driftsresultat -32,00
Resultat før skatt -31,00
Årsresultat -31,00
Valutakode -
Sum salgsinntekter 502,00
Andre driftsinntekter -
Vareforbruk 225,00
Beholdningsendring -
Lønnskostnader 226,00
Ordinære avskrivninger -
Nedskrivning -
Andre driftskostnader 83,00
Sum finansinntekter -
Nedskrivning fin. anleggsmidler -
Sum finanskostnader -
Sum skatt -
Ordinært resultat -31,00
Ekstraordinære inntekter -
Ekstraordinære kostnader -
Skatt ekstraordinært -
Utbytte -
Konsernbidrag -
Balanseregnskap -
Goodwill -
Sum anleggsmidler -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom -
Maskiner/anlegg/biler -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy -
Sum varige driftsmidler -
Sum finansielle anleggsmidler -
Sum varelager 3,00
Kundefordringer 93,00
Sum fordringer 93,00
Sum investeringer -
Kasse/Bank/Post 61,00
Sum omløpsmidler 157,00
Sum eiendeler 157,00
Aksje/selskapskapital 30,00
Sum innskutt egenkapital 24,00
Sum opptjent egenkapital -31,00
Sum egenkapital -7,00
Sum avsetninger til forpliktelser -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner -
Langsiktig konserngjeld -
Ansvarlig lån -
Sum langsiktig gjeld -
Leverandør gjeld 62,00
Skyldig offentlige avgifter 47,00
Kortsiktig konserngjeld -
Sum kortsiktig gjeld 164,00
Sum gjeld 164,00
Sum egenkapital og gjeld 157,00
Garantistillelser -
Pantstillelser -
Analyseregnskap -
Totalrentabilitet i % -19,70
Resultat av driften i % -6,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 442,90
Likviditetsgrad 0,96
Egenkapitalandel i % -4,50
Gjeldsgrad -23,40
Lederlønn -