KRINGEN RØR AS

Org. nr. 889600292

  • Ansatte10
  • Egenkapital15%
  • Likviditet1,09%
  • Driftsmargin-2,8%
  • Gjeldsgrad5,7%
  • Lønnsomhet-10,1%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  752,00 770,00 751,00 626,00 626,00 570,00 570,00 434,00 573,00 350,00 453,00 857,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Konsernregnskap - - - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 9 632 8 927 6 520 6 001 6 231 6 490 4 348 4 441 4 105 3 229 6 270 6 533
Driftsresultat -265,00 291,00 -59,00 65,00 416,00 455,00 64,00 13,00 267,00 -154,00 281,00 -201,00
Resultat før skatt -273,00 275,00 -63,00 61,00 413,00 456,00 65,00 -3,00 243,00 -201,00 248,00 -221,00
Årsresultat -273,00 221,00 -63,00 48,00 295,00 322,00 39,00 -15,00 221,00 -122,00 168,00 -221,00
Valutakode - - - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 9 632 8 927 6 520 6 001 6 231 6 490 4 348 4 441 4 105 3 229 6 270 6 533
Andre driftsinntekter - - - - - - - - - - - -
Vareforbruk 5 144 4 113 2 896 3 008 2 550 3 329 1 935 2 143 1 909 1 633 2 961 3 056
Beholdningsendring - - - - - - - - - - - -
Lønnskostnader 3 514 3 354 2 680 2 055 2 323 2 048 1 768 1 623 1 393 1 372 2 021 2 939
Ordinære avskrivninger 79,00 71,00 28,00 11,00 38,00 52,00 68,00 95,00 95,00 95,00 90,00 77,00
Nedskrivning - - - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 1 160 1 098 975,00 861,00 903,00 605,00 513,00 566,00 441,00 283,00 917,00 662,00
Sum finansinntekter 6,00 3,00 1,00 1,00 1,00 4,00 9,00 - 2,00 - 3,00 3,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 15,00 19,00 6,00 5,00 5,00 4,00 8,00 17,00 26,00 48,00 37,00 23,00
Sum skatt - 54,00 - 13,00 118,00 134,00 26,00 12,00 22,00 -79,00 79,00 -
Ordinært resultat -273,00 221,00 -63,00 48,00 295,00 322,00 39,00 -15,00 221,00 -122,00 168,00 -221,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - - - -
Utbytte - - - - - - - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 405,00 268,00 97,00 81,00 50,00 89,00 94,00 162,00 257,00 352,00 448,00 502,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - - - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler 18,00 24,00 31,00 39,00 29,00 64,00 73,00 109,00 149,00 190,00 230,00 244,00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 201,00 211,00 48,00 18,00 21,00 25,00 21,00 53,00 108,00 163,00 218,00 256,00
Sum varige driftsmidler 220,00 235,00 78,00 57,00 50,00 89,00 94,00 162,00 257,00 352,00 448,00 500,00
Sum finansielle anleggsmidler 185,00 - - - - - - - - - - 2,00
Sum varelager 12,00 15,00 20,00 30,00 15,00 10,00 10,00 8,00 14,00 20,00 20,00 45,00
Kundefordringer 1 789 878,00 575,00 656,00 461,00 498,00 979,00 699,00 564,00 492,00 646,00 929,00
Sum fordringer 1 919 1 086 825,00 892,00 676,00 769,00 1 078 849,00 747,00 618,00 660,00 1 176
Sum investeringer - - - - - - - - - - - -
Kasse/Bank/Post 607,00 787,00 635,00 567,00 928,00 779,00 381,00 46,00 179,00 22,00 78,00 142,00
Sum omløpsmidler 2 539 1 888 1 480 1 489 1 619 1 558 1 470 902,00 941,00 660,00 758,00 1 363
Sum eiendeler 2 943 2 156 1 577 1 570 1 669 1 647 1 564 1 064 1 198 1 013 1 206 1 865
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00
Sum opptjent egenkapital 339,00 613,00 391,00 455,00 127,00 392,00 70,00 31,00 46,00 -174,00 -52,00 -221,00
Sum egenkapital 441,00 715,00 493,00 557,00 229,00 494,00 172,00 133,00 148,00 -72,00 50,00 -119,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - - - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 167,00 - - - - - - 42,00 87,00 128,00 164,00 200,00
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 167,00 184,00 - - - - - 42,00 87,00 128,00 164,00 200,00
Leverandør gjeld 1 343 192,00 279,00 260,00 158,00 330,00 632,00 259,00 397,00 228,00 228,00 953,00
Skyldig offentlige avgifter 351,00 470,00 328,00 226,00 331,00 294,00 265,00 148,00 181,00 113,00 218,00 375,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 2 335 1 258 1 084 1 013 1 440 1 153 1 392 889,00 962,00 958,00 992,00 1 784
Sum gjeld 2 502 1 441 1 084 1 013 1 440 1 153 1 392 931,00 1 049 1 085 1 156 1 984
Sum egenkapital og gjeld 2 943 2 156 1 577 1 570 1 669 1 647 1 564 1 064 1 198 1 013 1 206 1 865
Garantistillelser - - - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % -10,10 15,80 -3,60 4,10 25,20 28,70 5,60 1,20 24,30 -13,80 18,60 -10,60
Resultat av driften i % -2,80 3,30 -0,90 1,10 6,70 7,00 1,50 0,30 6,50 -4,80 4,50 -3,10
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -47,20 45,50 -12,00 15,50 114,20 136,90 42,60 -2,10 639,50 1 827 -718,80 185,70
Likviditetsgrad 1,09 1,50 1,37 1,47 1,12 1,35 1,06 1,01 0,98 0,69 0,76 0,76
Egenkapitalandel i % 15,00 33,20 31,30 35,50 13,70 30,00 11,00 12,50 12,40 -7,10 4,10 -6,40
Gjeldsgrad 5,70 2,00 2,20 1,80 6,30 2,30 8,10 7,00 7,10 -15,10 23,10 -16,70
Lederlønn 752,00 770,00 751,00 626,00 626,00 570,00 570,00 434,00 573,00 350,00 453,00 857,00