GAUKSÅS GULVSTØP AS

Org. nr. 892349622

  • Ansatte47
  • Egenkapital19,4%
  • Likviditet1,12%
  • Driftsmargin9,7%
  • Gjeldsgrad4,2%
  • Lønnsomhet19,2%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
  976,00 869,00 921,00 872,00 865,00 853,00 656,00 611,00 736,00 1 330

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Konsernregnskap - - - - - - - - - -
Sum driftsinntekter 101 228 84 983 69 485 75 200 46 453 38 158 29 228 16 933 14 185 15 138
Driftsresultat 9 776 5 973 4 607 10 223 8 608 8 507 6 563 3 604 2 665 2 121
Resultat før skatt 8 959 5 199 3 928 9 867 8 423 8 581 3 920 2 744 1 369 2 137
Årsresultat 6 796 3 887 2 851 7 203 6 062 6 178 2 076 1 730 616,00 1 542
Valutakode - - - - - - - - - -
Sum salgsinntekter 100 416 84 767 69 485 75 194 46 341 38 102 29 228 16 933 14 185 15 138
Andre driftsinntekter 812,00 215,00 - 5,00 112,00 56,00 - - - -
Vareforbruk 52 784 44 261 40 709 43 836 24 337 21 216 18 108 10 660 9 774 10 453
Beholdningsendring - 150,00 170,00 -340,00 - - - - - -
Lønnskostnader 29 299 26 157 17 140 16 237 9 269 5 778 3 211 1 694 1 067 1 756
Ordinære avskrivninger 1 372 1 175 926,00 766,00 644,00 314,00 209,00 126,00 100,00 98,00
Nedskrivning - - - - - - - - - -
Andre driftskostnader 7 997 7 267 5 932 4 478 3 596 2 344 1 136 849,00 578,00 711,00
Sum finansinntekter 65,00 51,00 41,00 72,00 102,00 105,00 49,00 411,00 239,00 24,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - - - - - -
Sum finanskostnader 882,00 825,00 720,00 429,00 286,00 30,00 2 692 1 270 1 535 8,00
Sum skatt 2 163 1 312 1 077 2 664 2 361 2 403 1 844 1 014 754,00 596,00
Ordinært resultat 6 796 3 887 2 851 7 203 6 062 6 178 2 076 1 730 616,00 1 542
Ekstraordinære inntekter - - - - - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - - - - - -
Utbytte 5 500 2 500 2 500 4 500 4 000 4 000 2 000 500,00 500,00 1 000,00
Konsernbidrag - - - - - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - - - - - -
Goodwill - - - - - - - - - -
Sum anleggsmidler 34 532 32 526 26 149 15 580 11 562 3 125 731,00 633,00 343,00 436,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 32 660 30 204 24 000 13 287 9 232 1 890 - - - -
Maskiner/anlegg/biler 542,00 812,00 254,00 - - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 638,00 1 220 1 690 2 293 2 246 1 123 659,00 585,00 302,00 401,00
Sum varige driftsmidler 33 840 32 236 25 943 15 580 11 478 3 013 659,00 585,00 302,00 401,00
Sum finansielle anleggsmidler 400,00 - - - - - - - - -
Sum varelager 20,00 20,00 218,00 436,00 192,00 288,00 - - - -
Kundefordringer 13 438 10 457 10 889 14 079 6 147 5 068 5 421 2 115 1 266 824,00
Sum fordringer 19 156 12 366 12 362 14 824 6 477 5 188 5 421 2 116 1 267 825,00
Sum investeringer - - - - - - - 1 082 1 168 -
Kasse/Bank/Post 2 720 1 168 1 984 4 420 6 363 7 029 2 797 1 496 520,00 2 530
Sum omløpsmidler 21 897 13 555 14 564 19 680 13 031 12 505 8 218 4 693 2 955 3 355
Sum eiendeler 56 429 46 081 40 713 35 260 24 594 15 630 8 949 5 326 3 298 3 791
Aksje/selskapskapital 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Sum innskutt egenkapital 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Sum opptjent egenkapital 10 741 9 445 9 058 8 707 6 004 3 942 1 764 1 888 657,00 542,00
Sum egenkapital 10 941 9 645 9 258 8 907 6 204 4 142 1 964 2 088 857,00 742,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - 369,00 - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 25 947 24 042 18 935 10 405 7 258 1 093 - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 25 947 24 042 18 935 10 774 7 258 1 093 - - - -
Leverandør gjeld 6 104 3 299 4 466 5 236 2 287 2 264 1 836 882,00 519,00 918,00
Skyldig offentlige avgifter 3 601 3 692 2 777 1 844 1 455 861,00 766,00 387,00 182,00 203,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 19 542 12 395 12 519 15 578 11 131 10 394 6 985 3 238 2 441 3 049
Sum gjeld 45 488 36 436 31 455 26 353 18 390 11 487 6 985 3 238 2 441 3 049
Sum egenkapital og gjeld 56 429 46 081 40 713 35 260 24 594 15 630 8 949 5 326 3 298 3 791
Garantistillelser - - - - - - - - - -
Pantstillelser - - - - - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - - - - - -
Totalrentabilitet i % 19,20 13,90 12,20 34,40 43,30 70,10 92,60 93,10 81,90 56,60
Resultat av driften i % 9,70 7,00 6,60 13,60 18,50 22,30 22,50 21,30 18,80 14,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 87,00 55,00 43,20 130,60 162,80 281,10 193,50 186,30 171,20 288,00
Likviditetsgrad 1,12 1,09 1,16 1,26 1,17 1,20 1,18 1,45 1,21 1,10
Egenkapitalandel i % 19,40 20,90 22,70 25,30 25,20 26,50 21,90 39,20 26,00 19,60
Gjeldsgrad 4,20 3,80 3,40 3,00 3,00 2,80 3,60 1,60 2,80 4,10
Lederlønn 976,00 869,00 921,00 872,00 865,00 853,00 656,00 611,00 736,00 1 330