SORIA MORIA TRAFIKKSKOLE AS

Org. nr. 898271242

  • Ansatte3
  • Egenkapital38,9%
  • Likviditet1,41%
  • Driftsmargin12,3%
  • Gjeldsgrad1,6%
  • Lønnsomhet33,5%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
  764,00 791,00 751,00 688,00 611,00 238,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 2 969 2 241 2 798 2 751 2 594 1 333
Driftsresultat 365,00 -60,00 166,00 122,00 -36,00 133,00
Resultat før skatt 348,00 -74,00 138,00 83,00 -66,00 134,00
Årsresultat 281,00 -51,00 100,00 77,00 -28,00 96,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 2 969 2 241 2 798 2 751 2 594 1 333
Andre driftsinntekter - - - - - -
Vareforbruk 13,00 16,00 9,00 11,00 - 7,00
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 1 745 1 542 1 729 1 631 1 586 648,00
Ordinære avskrivninger 156,00 106,00 132,00 209,00 201,00 -
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 690,00 636,00 762,00 777,00 843,00 545,00
Sum finansinntekter 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 18,00 15,00 28,00 40,00 32,00 -
Sum skatt 67,00 -23,00 38,00 5,00 -38,00 38,00
Ordinært resultat 281,00 -51,00 100,00 77,00 -28,00 96,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 623,00 424,00 530,00 762,00 804,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 623,00 424,00 530,00 762,00 804,00 -
Sum varige driftsmidler 623,00 424,00 530,00 762,00 804,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - -
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 178,00 73,00 105,00 123,00 70,00 -
Sum fordringer 178,00 73,00 105,00 138,00 84,00 13,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 496,00 392,00 533,00 484,00 517,00 350,00
Sum omløpsmidler 674,00 465,00 638,00 622,00 601,00 363,00
Sum eiendeler 1 297 889,00 1 168 1 385 1 405 363,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 475,00 194,00 245,00 145,00 67,00 96,00
Sum egenkapital 505,00 224,00 275,00 175,00 97,00 126,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 313,00 217,00 390,00 711,00 864,00 -
Leverandør gjeld -2,00 -4,00 -3,00 - - -12,00
Skyldig offentlige avgifter 129,00 94,00 106,00 107,00 101,00 58,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 479,00 448,00 503,00 498,00 443,00 238,00
Sum gjeld 792,00 664,00 893,00 1 210 1 307 238,00
Sum egenkapital og gjeld 1 297 889,00 1 168 1 385 1 405 363,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % 33,50 -5,70 13,00 8,80 -3,80 36,90
Resultat av driften i % 12,30 -2,70 5,90 4,40 -1,40 10,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 95,50 -29,70 61,30 61,00 -59,20 106,30
Likviditetsgrad 1,41 1,04 1,27 1,25 1,36 1,53
Egenkapitalandel i % 38,90 25,20 23,50 12,60 6,90 34,70
Gjeldsgrad 1,60 3,00 3,20 6,90 13,50 1,90
Lederlønn 764,00 791,00 751,00 688,00 611,00 238,00