NOK REGNSKAP AS

Org. nr. 899128672

  • Ansatte3
  • Egenkapital60,2%
  • Likviditet0,83%
  • Driftsmargin27,3%
  • Gjeldsgrad0,7%
  • Lønnsomhet28,6%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  241,00 595,00 629,00 689,00 746,00 720,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 653,00 958,00 1 016 1 105 1 140 1 247
Driftsresultat 178,00 113,00 45,00 1,00 99,00 161,00
Resultat før skatt 205,00 129,00 45,00 1,00 99,00 162,00
Årsresultat 157,00 98,00 34,00 - 73,00 116,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 653,00 958,00 1 016 1 105 1 140 1 247
Andre driftsinntekter - - - - - -
Vareforbruk - - - - 39,00 -
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 370,00 732,00 846,00 1 000,00 911,00 959,00
Ordinære avskrivninger - - - - - -
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 105,00 113,00 124,00 104,00 91,00 127,00
Sum finansinntekter 27,00 16,00 - - 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 1,00 - - - - -
Sum skatt 47,00 31,00 11,00 1,00 27,00 -
Ordinært resultat 157,00 98,00 34,00 - 73,00 162,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - 45,00
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 566,00 266,00 - - - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - - -
Sum varige driftsmidler - - - - - -
Sum finansielle anleggsmidler 566,00 266,00 - - - -
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 147,00 148,00 183,00 141,00 159,00 136,00
Sum fordringer 173,00 172,00 206,00 164,00 181,00 149,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 108,00 159,00 276,00 298,00 305,00 295,00
Sum omløpsmidler 280,00 330,00 482,00 462,00 486,00 444,00
Sum eiendeler 846,00 596,00 482,00 462,00 486,00 444,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 479,00 321,00 223,00 189,00 189,00 116,00
Sum egenkapital 509,00 351,00 253,00 219,00 219,00 146,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - - -
Leverandør gjeld 32,00 30,00 - - - 1,00
Skyldig offentlige avgifter 122,00 93,00 117,00 132,00 127,00 127,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 338,00 245,00 229,00 243,00 267,00 298,00
Sum gjeld 338,00 245,00 229,00 243,00 267,00 298,00
Sum egenkapital og gjeld 846,00 596,00 482,00 462,00 486,00 444,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % 28,60 23,90 9,50 0,20 21,30 36,50
Resultat av driften i % 27,30 11,80 4,40 0,10 8,70 12,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 47,70 42,70 19,10 0,50 54,20 111,00
Likviditetsgrad 0,83 1,35 2,10 1,90 1,82 1,49
Egenkapitalandel i % 60,20 58,90 52,50 47,40 45,10 32,90
Gjeldsgrad 0,70 0,70 0,90 1,10 1,20 2,00
Lederlønn 241,00 595,00 629,00 689,00 746,00 720,00