EIELEIE AS

Org. nr. 899562062

Lederlønn

  2016 2015 2014 2013
  - - - -

Regnskapstall

  2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter - - - -
Driftsresultat -161,00 -94,00 -60,00 -
Resultat før skatt -131,00 -155,00 -56,00 -
Årsresultat -131,00 -155,00 -56,00 -
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter - - - -
Andre driftsinntekter - - - -
Vareforbruk - - - -
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader - - - -
Ordinære avskrivninger - - - -
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 161,00 94,00 60,00 -
Sum finansinntekter 176,00 102,00 75,00 26,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 147,00 163,00 71,00 26,00
Sum skatt - - - -
Ordinært resultat -131,00 -155,00 -56,00 -
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 3 736 837,00 632,00 675,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - -
Sum varige driftsmidler - - - -
Sum finansielle anleggsmidler 3 736 837,00 632,00 675,00
Sum varelager - - - -
Kundefordringer - - - -
Sum fordringer 14,00 2 277 935,00 180,00
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 1,00 70,00 1 163 201,00
Sum omløpsmidler 14,00 2 347 2 098 381,00
Sum eiendeler 3 750 3 184 2 730 1 056
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -342,00 -211,00 -57,00 -
Sum egenkapital -312,00 -181,00 -27,00 30,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld 4 058 3 361 2 797 1 026
Leverandør gjeld 4,00 4,00 -26,00 -
Skyldig offentlige avgifter - - - -
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 4,00 4,00 -40,00 -
Sum gjeld 4 062 3 365 2 757 1 026
Sum egenkapital og gjeld 3 750 3 184 2 730 1 056
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % 0,50 0,30 0,80 2,50
Resultat av driften i % - - - -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 53,10 149,00 -3 733,30 -
Likviditetsgrad 3,50 586,75 - -
Egenkapitalandel i % -8,30 -5,70 -1,00 2,80
Gjeldsgrad -13,00 -18,60 -102,10 34,20
Lederlønn - - - -