LIEN OG LJOSTVEIT BYGG AS

Org. nr. 911921227

  • Ansatte3
  • Egenkapital35,1%
  • Likviditet2,41%
  • Driftsmargin13,2%
  • Gjeldsgrad1,9%
  • Lønnsomhet12,2%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  585,00 573,00 564,00 511,00 546,00 228,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 5 818 6 462 6 957 4 844 4 697 1 223
Driftsresultat 768,00 1 284 920,00 1 187 681,00 167,00
Resultat før skatt 813,00 1 124 785,00 1 032 633,00 160,00
Årsresultat 670,00 854,00 590,00 755,00 461,00 117,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 5 496 5 827 6 339 4 228 4 492 1 223
Andre driftsinntekter 322,00 635,00 618,00 617,00 204,00 -
Vareforbruk 2 902 2 861 3 635 1 736 2 026 460,00
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 1 409 1 411 1 496 1 326 1 424 406,00
Ordinære avskrivninger 373,00 367,00 291,00 263,00 147,00 40,00
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 367,00 539,00 616,00 332,00 419,00 151,00
Sum finansinntekter 201,00 1,00 3,00 2,00 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 155,00 161,00 138,00 157,00 49,00 7,00
Sum skatt 143,00 270,00 195,00 277,00 171,00 43,00
Ordinært resultat 670,00 854,00 590,00 755,00 461,00 117,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte 100,00 150,00 200,00 100,00 100,00 -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 5 434 5 856 6 082 4 923 5 067 158,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 109 5 353 5 597 4 642 4 839 -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 324,00 453,00 435,00 231,00 228,00 158,00
Sum varige driftsmidler 5 434 5 806 6 032 4 873 5 067 158,00
Sum finansielle anleggsmidler - 50,00 50,00 50,00 - -
Sum varelager 8,00 195,00 35,00 - - -
Kundefordringer 279,00 136,00 316,00 341,00 620,00 360,00
Sum fordringer 1 603 1 316 546,00 404,00 635,00 373,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 1 189 220,00 1 200 1 234 293,00 290,00
Sum omløpsmidler 2 799 1 731 1 781 1 638 928,00 663,00
Sum eiendeler 8 233 7 587 7 863 6 560 5 995 821,00
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00 91,00
Sum opptjent egenkapital 2 797 2 227 1 523 1 133 479,00 117,00
Sum egenkapital 2 888 2 318 1 614 1 225 570,00 209,00
Sum avsetninger til forpliktelser 12,00 30,00 41,00 27,00 31,00 -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 4 171 4 406 4 641 4 219 4 563 153,00
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 4 183 4 436 4 682 4 246 4 594 153,00
Leverandør gjeld 434,00 80,00 741,00 322,00 72,00 218,00
Skyldig offentlige avgifter 343,00 198,00 209,00 208,00 330,00 161,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 161 833,00 1 566 1 090 831,00 459,00
Sum gjeld 5 344 5 269 6 249 5 336 5 425 612,00
Sum egenkapital og gjeld 8 233 7 587 7 863 6 560 5 995 821,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % 12,20 16,60 12,80 18,90 20,00 20,30
Resultat av driften i % 13,20 19,90 13,20 24,50 14,50 13,70
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 31,20 57,20 55,30 115,00 162,50 76,60
Likviditetsgrad 2,41 2,08 1,14 1,50 1,12 1,44
Egenkapitalandel i % 35,10 30,60 20,50 18,70 9,50 25,50
Gjeldsgrad 1,90 2,30 3,90 4,40 9,50 2,90
Lederlønn 585,00 573,00 564,00 511,00 546,00 228,00