BYGGMESTER HARALD AASBØ AS

Org. nr. 911973561

  • Ansatte6
  • Egenkapital26,7%
  • Likviditet1,72%
  • Driftsmargin1,8%
  • Gjeldsgrad2,7%
  • Lønnsomhet6,5%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013
  612,00 587,00 568,00 532,00 379,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 4 471 4 045 3 338 3 829 3 098
Driftsresultat 80,00 93,00 9,00 -2,00 90,00
Resultat før skatt 80,00 93,00 10,00 -2,00 82,00
Årsresultat 58,00 58,00 7,00 -2,00 62,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 4 471 4 045 3 338 3 829 3 098
Andre driftsinntekter - - - - -
Vareforbruk 1 389 1 413 990,00 1 693 1 326
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader 2 697 2 232 2 037 1 803 1 420
Ordinære avskrivninger 48,00 93,00 86,00 86,00 65,00
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 258,00 214,00 216,00 248,00 197,00
Sum finansinntekter - - 1,00 1,00 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader - 1,00 - - 8,00
Sum skatt 22,00 35,00 3,00 - 21,00
Ordinært resultat 58,00 58,00 7,00 -2,00 62,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 75,00 123,00 215,00 256,00 342,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 75,00 123,00 215,00 256,00 342,00
Sum varige driftsmidler 75,00 123,00 215,00 256,00 342,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - -
Sum varelager - - - - -
Kundefordringer 727,00 339,00 250,00 608,00 459,00
Sum fordringer 733,00 351,00 255,00 613,00 463,00
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 425,00 757,00 587,00 190,00 348,00
Sum omløpsmidler 1 157 1 108 842,00 803,00 811,00
Sum eiendeler 1 232 1 231 1 057 1 059 1 153
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 146,00 146,00 146,00 146,00 146,00
Sum opptjent egenkapital 183,00 125,00 67,00 60,00 62,00
Sum egenkapital 329,00 271,00 213,00 206,00 208,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - 1,00 10,00 18,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld 230,00 349,00 350,00 396,00 440,00
Leverandør gjeld 39,00 - - - 75,00
Skyldig offentlige avgifter 386,00 401,00 322,00 302,00 297,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 673,00 611,00 495,00 458,00 505,00
Sum gjeld 903,00 960,00 844,00 853,00 946,00
Sum egenkapital og gjeld 1 232 1 231 1 057 1 059 1 153
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 6,50 8,20 0,90 -0,20 7,80
Resultat av driften i % 1,80 2,30 0,30 -0,10 2,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 26,70 38,40 4,80 -1,00 39,40
Likviditetsgrad 1,72 1,81 1,70 1,75 1,61
Egenkapitalandel i % 26,70 22,00 20,20 19,50 18,00
Gjeldsgrad 2,70 3,50 4,00 4,10 4,50
Lederlønn 612,00 587,00 568,00 532,00 379,00