STA AS

Org. nr. 911998971

  • Ansatte16
  • Egenkapital42,3%
  • Likviditet1,39%
  • Driftsmargin13,4%
  • Gjeldsgrad1,4%
  • Lønnsomhet37,4%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  - 400,00 400,00 313,00 308,00 96,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 9 445 7 771 6 880 6 179 8 131 3 034
Driftsresultat 1 264 281,00 -78,00 400,00 90,00 385,00
Resultat før skatt 1 242 272,00 -88,00 401,00 90,00 386,00
Årsresultat 955,00 217,00 -108,00 290,00 66,00 274,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 9 445 7 850 6 801 6 179 8 131 3 034
Andre driftsinntekter - -79,00 79,00 - - -
Vareforbruk 607,00 376,00 781,00 1 124 3 047 872,00
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 6 409 5 517 4 978 3 752 4 260 1 389
Ordinære avskrivninger 152,00 162,00 89,00 55,00 27,00 35,00
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 1 014 1 435 1 110 849,00 707,00 353,00
Sum finansinntekter - - 1,00 1,00 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 22,00 8,00 11,00 - 1,00 -
Sum skatt 287,00 56,00 20,00 111,00 24,00 112,00
Ordinært resultat 955,00 217,00 -108,00 290,00 66,00 274,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 1 292 651,00 356,00 220,00 107,00 69,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 770,00 - - - - 69,00
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 522,00 651,00 356,00 220,00 107,00 -
Sum varige driftsmidler 1 292 651,00 356,00 220,00 107,00 69,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - -
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 537,00 460,00 673,00 652,00 374,00 818,00
Sum fordringer 537,00 517,00 694,00 688,00 381,00 819,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 2 241 1 513 818,00 1 002 731,00 172,00
Sum omløpsmidler 2 778 2 030 1 512 1 690 1 112 991,00
Sum eiendeler 4 070 2 681 1 868 1 910 1 219 1 060
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 1 693 738,00 521,00 629,00 339,00 274,00
Sum egenkapital 1 723 768,00 551,00 659,00 369,00 304,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 345,00 428,00 - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 345,00 428,00 - - - -
Leverandør gjeld 26,00 16,00 - -2,00 11,00 23,00
Skyldig offentlige avgifter 914,00 685,00 664,00 576,00 391,00 303,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 2 001 1 485 1 316 1 250 850,00 756,00
Sum gjeld 2 347 1 913 1 316 1 250 850,00 756,00
Sum egenkapital og gjeld 4 070 2 681 1 868 1 910 1 219 1 060
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % 37,40 12,30 -4,10 25,60 8,00 36,40
Resultat av driften i % 13,40 3,60 -1,10 6,50 1,10 12,70
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 99,70 41,20 -14,50 78,00 26,70 127,00
Likviditetsgrad 1,39 1,37 1,15 1,35 1,31 1,31
Egenkapitalandel i % 42,30 28,60 29,50 34,50 30,30 28,70
Gjeldsgrad 1,40 2,50 2,40 1,90 2,30 2,50
Lederlønn - 400,00 400,00 313,00 308,00 96,00