STA AS

Org. nr. 911998971

  • Ansatte16
  • Egenkapital28,6%
  • Likviditet1,37%
  • Driftsmargin3,6%
  • Gjeldsgrad2,5%
  • Lønnsomhet12,3%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013
  400,00 400,00 313,00 308,00 96,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 7 771 6 880 6 179 8 131 3 034
Driftsresultat 281,00 -78,00 400,00 90,00 385,00
Resultat før skatt 272,00 -88,00 401,00 90,00 386,00
Årsresultat 217,00 -108,00 290,00 66,00 274,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 7 850 6 801 6 179 8 131 3 034
Andre driftsinntekter -79,00 79,00 - - -
Vareforbruk 376,00 781,00 1 124 3 047 872,00
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader 5 517 4 978 3 752 4 260 1 389
Ordinære avskrivninger 162,00 89,00 55,00 27,00 35,00
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 1 435 1 110 849,00 707,00 353,00
Sum finansinntekter - 1,00 1,00 1,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader 8,00 11,00 - 1,00 -
Sum skatt 56,00 20,00 111,00 24,00 112,00
Ordinært resultat 217,00 -108,00 290,00 66,00 274,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 651,00 356,00 220,00 107,00 69,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - 69,00
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 651,00 356,00 220,00 107,00 -
Sum varige driftsmidler 651,00 356,00 220,00 107,00 69,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - -
Sum varelager - - - - -
Kundefordringer 460,00 673,00 652,00 374,00 818,00
Sum fordringer 517,00 694,00 688,00 381,00 819,00
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 1 513 818,00 1 002 731,00 172,00
Sum omløpsmidler 2 030 1 512 1 690 1 112 991,00
Sum eiendeler 2 681 1 868 1 910 1 219 1 060
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 738,00 521,00 629,00 339,00 274,00
Sum egenkapital 768,00 551,00 659,00 369,00 304,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 428,00 - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld 428,00 - - - -
Leverandør gjeld 16,00 - -2,00 11,00 23,00
Skyldig offentlige avgifter 685,00 664,00 576,00 391,00 303,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 485 1 316 1 250 850,00 756,00
Sum gjeld 1 913 1 316 1 250 850,00 756,00
Sum egenkapital og gjeld 2 681 1 868 1 910 1 219 1 060
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 12,30 -4,10 25,60 8,00 36,40
Resultat av driften i % 3,60 -1,10 6,50 1,10 12,70
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 41,20 -14,50 78,00 26,70 127,00
Likviditetsgrad 1,37 1,15 1,35 1,31 1,31
Egenkapitalandel i % 28,60 29,50 34,50 30,30 28,70
Gjeldsgrad 2,50 2,40 1,90 2,30 2,50
Lederlønn 400,00 400,00 313,00 308,00 96,00