SJOKOLADEFABRIKKEN I EGERSUND AS

Org. nr. 912089592

  • Ansatte6
  • Egenkapital-57,6%
  • Likviditet0,51%
  • Driftsmargin0,7%
  • Gjeldsgrad-2,7%
  • Lønnsomhet4,8%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013
  413,00 204,00 273,00 240,00 233,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 2 331 2 271 2 218 1 685 924,00
Driftsresultat 17,00 - -434,00 11,00 -239,00
Resultat før skatt -1,00 -54,00 -473,00 10,00 -239,00
Årsresultat -1,00 -54,00 -473,00 10,00 -239,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 2 331 2 271 2 218 1 685 924,00
Andre driftsinntekter - - - - -
Vareforbruk 683,00 613,00 776,00 448,00 276,00
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader 1 195 1 124 1 446 855,00 646,00
Ordinære avskrivninger 43,00 38,00 18,00 18,00 7,00
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 393,00 494,00 411,00 353,00 234,00
Sum finansinntekter 3,00 2,00 - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader 22,00 57,00 40,00 2,00 -
Sum skatt - - - - -
Ordinært resultat -1,00 -54,00 -473,00 10,00 -239,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 90,00 141,00 114,00 63,00 81,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 90,00 132,00 46,00 63,00 81,00
Sum varige driftsmidler 90,00 132,00 46,00 63,00 81,00
Sum finansielle anleggsmidler - 9,00 68,00 - -
Sum varelager 131,00 49,00 44,00 121,00 175,00
Kundefordringer 65,00 156,00 298,00 138,00 27,00
Sum fordringer 70,00 161,00 298,00 169,00 97,00
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 178,00 47,00 152,00 295,00 418,00
Sum omløpsmidler 379,00 257,00 494,00 585,00 690,00
Sum eiendeler 469,00 398,00 608,00 649,00 771,00
Aksje/selskapskapital 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Sum innskutt egenkapital 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Sum opptjent egenkapital -770,00 -769,00 -714,00 -241,00 -251,00
Sum egenkapital -270,00 -269,00 -214,00 259,00 249,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld - 66,00 91,00 - -
Leverandør gjeld 209,00 111,00 205,00 162,00 223,00
Skyldig offentlige avgifter 128,00 142,00 190,00 96,00 97,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 739,00 601,00 730,00 390,00 522,00
Sum gjeld 739,00 667,00 822,00 390,00 522,00
Sum egenkapital og gjeld 469,00 398,00 608,00 649,00 771,00
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 4,80 0,60 -68,90 1,70 -31,00
Resultat av driften i % 0,70 - -19,60 0,70 -25,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 0,40 22,40 -2 102,20 3,90 -96,00
Likviditetsgrad 0,51 0,43 0,68 1,50 1,32
Egenkapitalandel i % -57,60 -67,60 -35,20 39,90 32,30
Gjeldsgrad -2,70 -2,50 -3,80 1,50 2,10
Lederlønn 413,00 204,00 273,00 240,00 233,00