BOLIG SOLUTIONS AS

Org. nr. 912344436

  • Ansatte2
  • Egenkapital46,5%
  • Likviditet1,52%
  • Driftsmargin0,6%
  • Gjeldsgrad1,2%
  • Lønnsomhet6,2%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013
  311,00 311,00 592,00 150,00 150,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 4 981 3 702 2 824 2 743 531,00
Driftsresultat 30,00 86,00 67,00 75,00 53,00
Resultat før skatt 21,00 81,00 46,00 75,00 53,00
Årsresultat 16,00 60,00 33,00 66,00 39,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 4 981 3 702 2 824 2 743 531,00
Andre driftsinntekter - - - - -
Vareforbruk 3 245 2 328 1 618 1 619 210,00
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader 745,00 647,00 682,00 777,00 237,00
Ordinære avskrivninger 8,00 16,00 9,00 9,00 2,00
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 954,00 625,00 449,00 263,00 30,00
Sum finansinntekter - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader 9,00 6,00 22,00 - -
Sum skatt 5,00 20,00 12,00 9,00 14,00
Ordinært resultat 16,00 60,00 33,00 66,00 39,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 100,00 24,00 40,00 46,00 35,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 96,00 20,00 36,00 45,00 35,00
Sum varige driftsmidler 96,00 20,00 36,00 45,00 35,00
Sum finansielle anleggsmidler 4,00 4,00 4,00 1,00 -
Sum varelager - - - - -
Kundefordringer 178,00 84,00 24,00 71,00 140,00
Sum fordringer 391,00 370,00 174,00 75,00 140,00
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 29,00 52,00 104,00 171,00 162,00
Sum omløpsmidler 420,00 422,00 278,00 246,00 302,00
Sum eiendeler 520,00 446,00 318,00 292,00 337,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Sum opptjent egenkapital 215,00 199,00 139,00 105,00 39,00
Sum egenkapital 242,00 226,00 166,00 132,00 66,00
Sum avsetninger til forpliktelser 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Leverandør gjeld 127,00 84,00 -25,00 62,00 130,00
Skyldig offentlige avgifter 71,00 53,00 98,00 25,00 81,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 277,00 218,00 152,00 158,00 269,00
Sum gjeld 279,00 220,00 153,00 160,00 271,00
Sum egenkapital og gjeld 520,00 446,00 318,00 292,00 337,00
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 6,20 22,80 22,30 23,80 15,70
Resultat av driften i % 0,60 2,30 2,40 2,70 10,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 9,00 41,30 30,90 75,80 80,30
Likviditetsgrad 1,52 1,94 1,83 1,56 1,12
Egenkapitalandel i % 46,50 50,70 52,20 45,20 19,60
Gjeldsgrad 1,20 1,00 0,90 1,20 4,10
Lederlønn 311,00 311,00 592,00 150,00 150,00