ØSTER HUS ENTREPRENØR AS

Org. nr. 912485811

  • Ansatte46
  • Egenkapital26%
  • Likviditet1,34%
  • Driftsmargin12,3%
  • Gjeldsgrad2,8%
  • Lønnsomhet31,5%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  960,00 921,00 890,00 890,00 829,00 289,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 135 146 75 420 49 792 52 322 40 140 3 168
Driftsresultat 16 639 10 368 6 991 10 689 4 727 -190,00
Resultat før skatt 16 881 10 536 7 090 10 857 4 857 -165,00
Årsresultat 13 031 8 049 5 433 8 103 3 542 -123,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 135 146 75 420 49 792 52 322 40 140 3 168
Andre driftsinntekter - - - - - -
Vareforbruk 92 498 46 389 27 570 29 252 32 159 2 450
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 21 261 15 760 12 760 10 148 1 539 579,00
Ordinære avskrivninger 1 138 743,00 806,00 785,00 533,00 30,00
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 3 609 2 159 1 665 1 447 1 183 299,00
Sum finansinntekter 265,00 168,00 109,00 168,00 130,00 24,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 24,00 - 10,00 - - -
Sum skatt 3 849 2 487 1 658 2 754 1 315 -43,00
Ordinært resultat 13 031 8 049 5 433 8 103 3 542 -123,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte 10 000 4 049 4 433 5 953 1 542 -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 2 664 1 740 624,00 1 183 1 851 505,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 2 600 1 684 585,00 1 130 1 784 462,00
Sum varige driftsmidler 2 600 1 684 585,00 1 130 1 784 462,00
Sum finansielle anleggsmidler 52,00 30,00 - - - -
Sum varelager 933,00 1 090 62,00 977,00 656,00 52,00
Kundefordringer 15 114 15 982 9 341 1 647 6 441 822,00
Sum fordringer 24 068 16 382 9 459 1 848 6 636 945,00
Sum investeringer 10 207 10 089 1,00 - - -
Kasse/Bank/Post 27 534 12 774 20 109 20 836 11 385 4 711
Sum omløpsmidler 62 742 40 335 29 630 23 661 18 677 5 708
Sum eiendeler 65 407 42 074 30 255 24 844 20 528 6 213
Aksje/selskapskapital 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sum innskutt egenkapital 4 851 4 851 4 851 4 851 4 851 4 851
Sum opptjent egenkapital 12 181 9 149 5 149 4 149 2 000 -
Sum egenkapital 17 031 14 000 10 000 9 000 6 851 4 851
Sum avsetninger til forpliktelser 1 507 1 082 2 906 2 282 1 272 -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 1 507 1 082 2 906 2 282 1 272 -
Leverandør gjeld 11 626 9 056 5 176 1 049 3 743 709,00
Skyldig offentlige avgifter 5 671 2 218 1 702 909,00 1 633 512,00
Kortsiktig konserngjeld 29,00 - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 46 868 26 993 17 348 13 562 12 405 1 363
Sum gjeld 48 375 28 074 20 255 15 844 13 677 1 363
Sum egenkapital og gjeld 65 407 42 074 30 255 24 844 20 528 6 213
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % 31,50 29,10 25,80 47,90 36,30 -2,70
Resultat av driften i % 12,30 13,70 14,00 20,40 11,80 -6,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 108,80 87,80 74,60 137,00 83,00 -3,40
Likviditetsgrad 1,34 1,49 1,71 1,74 1,51 4,19
Egenkapitalandel i % 26,00 33,30 33,10 36,20 33,40 78,10
Gjeldsgrad 2,80 2,00 2,00 1,80 2,00 0,30
Lederlønn 960,00 921,00 890,00 890,00 829,00 289,00