KARAASLAN AS

Org. nr. 912521036

  • Ansatte5
  • Egenkapital-41,9%
  • Likviditet0,69%
  • Driftsmargin-4,2%
  • Gjeldsgrad-3,4%
  • Lønnsomhet-38%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  497,00 524,00 465,00 424,00 378,00 65,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 3 522 3 229 2 128 771,00 1 174 140,00
Driftsresultat -149,00 42,00 -62,00 -117,00 117,00 6,00
Resultat før skatt -149,00 42,00 -62,00 -117,00 116,00 6,00
Årsresultat -149,00 42,00 -62,00 -111,00 86,00 6,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 3 522 3 229 2 128 771,00 1 174 140,00
Andre driftsinntekter - - - - - -
Vareforbruk 910,00 973,00 637,00 148,00 323,00 12,00
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 2 122 1 732 1 263 494,00 508,00 83,00
Ordinære avskrivninger 27,00 27,00 26,00 27,00 20,00 -
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 612,00 456,00 263,00 219,00 206,00 39,00
Sum finansinntekter - - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader - - - - - -
Sum skatt - - - -5,00 30,00 -
Ordinært resultat -149,00 42,00 -62,00 -111,00 86,00 6,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 7,00 34,00 60,00 87,00 113,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 7,00 34,00 60,00 87,00 113,00 -
Sum varige driftsmidler 7,00 34,00 60,00 87,00 113,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - -
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 91,00 119,00 - 12,00 - 83,00
Sum fordringer 131,00 135,00 33,00 12,00 - 84,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 240,00 239,00 222,00 98,00 216,00 70,00
Sum omløpsmidler 370,00 374,00 255,00 110,00 216,00 154,00
Sum eiendeler 377,00 408,00 315,00 196,00 329,00 154,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
Sum opptjent egenkapital -189,00 -40,00 -82,00 -19,00 92,00 6,00
Sum egenkapital -158,00 -9,00 -51,00 11,00 123,00 37,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - 5,00 -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - 5,00 -
Leverandør gjeld 43,00 98,00 82,00 11,00 31,00 2,00
Skyldig offentlige avgifter 261,00 175,00 149,00 48,00 45,00 39,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 535,00 417,00 366,00 185,00 201,00 117,00
Sum gjeld 535,00 417,00 366,00 185,00 207,00 117,00
Sum egenkapital og gjeld 377,00 408,00 315,00 196,00 329,00 154,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % -38,00 11,60 -24,30 -44,60 48,00 3,90
Resultat av driften i % -4,20 1,30 -2,90 -15,20 10,00 4,30
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 178,40 -140,00 310,00 -174,60 145,00 16,20
Likviditetsgrad 0,69 0,90 0,70 0,59 1,07 1,32
Egenkapitalandel i % -41,90 -2,20 -16,20 5,60 37,40 24,00
Gjeldsgrad -3,40 -46,30 -7,20 16,80 1,70 3,20
Lederlønn 497,00 524,00 465,00 424,00 378,00 65,00