AMARA BYGG OG TAKST AS

Org. nr. 912526682

  • Ansatte4
  • Egenkapital-3,3%
  • Likviditet0,36%
  • Driftsmargin-3,4%
  • Gjeldsgrad-31,1%
  • Lønnsomhet-5,7%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  - - - - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 3 168 1 381 1 329 1 246 1 207 282,00
Driftsresultat -108,00 245,00 -6,00 -6,00 136,00 11,00
Resultat før skatt -136,00 245,00 -7,00 -5,00 137,00 11,00
Årsresultat -107,00 185,00 -6,00 -4,00 96,00 8,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 2 776 1 197 1 183 1 246 1 207 282,00
Andre driftsinntekter 392,00 184,00 146,00 - - -
Vareforbruk 1 932 31,00 231,00 361,00 2,00 -
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 662,00 684,00 727,00 581,00 785,00 214,00
Ordinære avskrivninger 50,00 23,00 23,00 23,00 8,00 -
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 632,00 398,00 354,00 286,00 276,00 58,00
Sum finansinntekter - - - 1,00 - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 29,00 - 1,00 - - -
Sum skatt -30,00 60,00 -1,00 -1,00 41,00 3,00
Ordinært resultat -107,00 185,00 -6,00 -4,00 96,00 8,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - 200,00 - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 2 501 39,00 61,00 84,00 107,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 440 - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 30,00 38,00 61,00 84,00 107,00 -
Sum varige driftsmidler 2 470 38,00 61,00 84,00 107,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - - - - - -
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 150,00 103,00 56,00 47,00 16,00 100,00
Sum fordringer 154,00 103,00 56,00 47,00 16,00 100,00
Sum investeringer - - - - - -
Kasse/Bank/Post 265,00 660,00 337,00 176,00 273,00 92,00
Sum omløpsmidler 419,00 763,00 393,00 223,00 289,00 192,00
Sum eiendeler 2 920 802,00 454,00 307,00 396,00 192,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -127,00 80,00 95,00 100,00 104,00 8,00
Sum egenkapital -97,00 110,00 125,00 130,00 134,00 38,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - 2,00 5,00 7,00 1,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld 1 860 - 2,00 5,00 7,00 1,00
Leverandør gjeld 12,00 1,00 - 3,00 - 6,00
Skyldig offentlige avgifter 81,00 134,00 113,00 67,00 93,00 128,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 156 693,00 327,00 172,00 255,00 153,00
Sum gjeld 3 017 693,00 330,00 177,00 262,00 154,00
Sum egenkapital og gjeld 2 920 802,00 454,00 307,00 396,00 192,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % -5,70 39,00 -1,60 -1,40 46,60 5,70
Resultat av driften i % -3,40 17,70 -0,50 -0,50 11,30 3,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -2 092,30 208,50 -5,50 -3,80 159,30 28,90
Likviditetsgrad 0,36 1,10 1,20 1,30 1,13 1,25
Egenkapitalandel i % -3,30 13,70 27,50 42,30 33,80 19,80
Gjeldsgrad -31,10 6,30 2,60 1,40 2,00 4,10
Lederlønn - - - - - -