ALT I GLASS AS

Org. nr. 912543935

  • Ansatte1
  • Egenkapital-582,5%
  • Likviditet0,15%
  • Driftsmargin13,1%
  • Gjeldsgrad-1,2%
  • Lønnsomhet320,3%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014
  604,00 773,00 299,00 307,00 220,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 1 864 1 641 781,00 850,00 1 064
Driftsresultat 245,00 -448,00 -12,00 -73,00 -137,00
Resultat før skatt 215,00 -460,00 -48,00 -102,00 -144,00
Årsresultat 215,00 -460,00 -48,00 -102,00 -144,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 1 864 1 641 781,00 850,00 1 064
Andre driftsinntekter - - - - -
Vareforbruk 621,00 833,00 295,00 305,00 553,00
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader 659,00 958,00 342,00 360,00 279,00
Ordinære avskrivninger - - - - -
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 339,00 298,00 156,00 259,00 370,00
Sum finansinntekter - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader 30,00 12,00 37,00 29,00 7,00
Sum skatt - - - - -
Ordinært resultat 215,00 -460,00 -48,00 -102,00 -144,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler - - - - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - -
Sum varige driftsmidler - - - - -
Sum finansielle anleggsmidler - - - - -
Sum varelager - - - - -
Kundefordringer 64,00 29,00 40,00 10,00 38,00
Sum fordringer 72,00 32,00 48,00 27,00 44,00
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 25,00 24,00 3,00 20,00 49,00
Sum omløpsmidler 97,00 56,00 51,00 47,00 93,00
Sum eiendeler 97,00 56,00 51,00 47,00 93,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -595,00 -810,00 -351,00 -302,00 -200,00
Sum egenkapital -565,00 -780,00 -321,00 -272,00 -170,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - -
Leverandør gjeld 190,00 229,00 53,00 98,00 157,00
Skyldig offentlige avgifter 288,00 444,00 248,00 132,00 34,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 662,00 836,00 371,00 320,00 263,00
Sum gjeld 662,00 836,00 371,00 320,00 263,00
Sum egenkapital og gjeld 97,00 56,00 51,00 47,00 93,00
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 320,30 -837,40 -22,40 -104,30 -147,30
Resultat av driften i % 13,10 -27,30 -1,50 -8,60 -12,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -32,00 83,60 16,20 46,20 84,70
Likviditetsgrad 0,15 0,07 0,14 0,15 0,35
Egenkapitalandel i % -582,50 -1 392,90 -629,40 -578,70 -182,80
Gjeldsgrad -1,20 -1,10 -1,20 -1,20 -1,50
Lederlønn 604,00 773,00 299,00 307,00 220,00