FREKHAUG ELEKTRO AS

Org. nr. 912738906

  • Ansatte
  • Egenkapital88,2%
  • Likviditet0,5%
  • Driftsmargin11,8%
  • Gjeldsgrad0,1%
  • Lønnsomhet53,3%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014 2013
  - - - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 68,00 32,00 402,00 257,00 -
Driftsresultat 8,00 2,00 92,00 -29,00 -3,00
Resultat før skatt 8,00 2,00 92,00 -29,00 -3,00
Årsresultat 6,00 2,00 79,00 -30,00 -3,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 68,00 32,00 402,00 257,00 -
Andre driftsinntekter - - - - -
Vareforbruk 51,00 4,00 191,00 163,00 -
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader - - 9,00 1,00 -
Ordinære avskrivninger - - - - -
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 9,00 27,00 110,00 122,00 3,00
Sum finansinntekter - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader - - 1,00 - -
Sum skatt 2,00 - 13,00 1,00 -1,00
Ordinært resultat 6,00 2,00 79,00 -30,00 -3,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler - - - - 1,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - -
Sum varige driftsmidler - - - - -
Sum finansielle anleggsmidler - - - - -
Sum varelager 9,00 9,00 40,00 48,00 -
Kundefordringer -4,00 -4,00 -1,00 - -
Sum fordringer 20,00 15,00 17,00 31,00 -
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post -26,00 -29,00 18,00 26,00 15,00
Sum omløpsmidler 4,00 -4,00 76,00 105,00 15,00
Sum eiendeler 4,00 -4,00 76,00 105,00 16,00
Aksje/selskapskapital 30,00 - 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 - 30,00 30,00 18,00
Sum opptjent egenkapital - -5,00 35,00 -44,00 -3,00
Sum egenkapital 30,00 -5,00 65,00 -14,00 16,00
Sum avsetninger til forpliktelser -5,00 -5,00 - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld -5,00 -5,00 - - -
Leverandør gjeld 1,00 - -1,00 4,00 1,00
Skyldig offentlige avgifter 4,00 3,00 - - -
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 8,00 6,00 11,00 119,00 1,00
Sum gjeld 3,00 1,00 11,00 119,00 1,00
Sum egenkapital og gjeld 34,00 -4,00 76,00 105,00 16,00
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 53,30 5,60 102,80 -47,90 -18,80
Resultat av driften i % 11,80 6,30 22,90 -11,30 -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 64,00 6,70 360,80 -2 900,00 -18,80
Likviditetsgrad 0,50 -0,67 6,91 0,88 15,00
Egenkapitalandel i % 88,20 125,00 85,50 -13,30 100,00
Gjeldsgrad 0,10 -0,20 0,20 -8,50 0,10
Lederlønn - - - - -