FLEXEVENTS AS

Org. nr. 912847462

  • Ansatte1
  • Egenkapital55,8%
  • Likviditet1,56%
  • Driftsmargin-12%
  • Gjeldsgrad0,8%
  • Lønnsomhet-12,7%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
  587,00 493,00 549,00 508,00 406,00 -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
Konsernregnskap - - - - - -
Sum driftsinntekter 910,00 2 255 7 245 8 407 3 676 -
Driftsresultat -109,00 -233,00 210,00 337,00 90,00 -10,00
Resultat før skatt -81,00 -248,00 247,00 302,00 111,00 -10,00
Årsresultat -63,00 -195,00 195,00 210,00 89,00 -10,00
Valutakode - - - - - -
Sum salgsinntekter 910,00 2 255 7 245 8 407 3 676 -
Andre driftsinntekter - - - - - -
Vareforbruk - 1 472 5 908 6 873 2 588 -
Beholdningsendring - - - - - -
Lønnskostnader 647,00 607,00 724,00 697,00 563,00 -
Ordinære avskrivninger 42,00 42,00 35,00 12,00 4,00 -
Nedskrivning - - - - - -
Andre driftskostnader 331,00 367,00 368,00 488,00 431,00 10,00
Sum finansinntekter 30,00 48,00 168,00 26,00 26,00 -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - - -
Sum finanskostnader 2,00 63,00 131,00 61,00 5,00 -
Sum skatt -19,00 -53,00 52,00 92,00 23,00 -
Ordinært resultat -63,00 -195,00 195,00 210,00 89,00 -10,00
Ekstraordinære inntekter - - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - - -
Utbytte - - - - - -
Konsernbidrag - - - - - -
Balanseregnskap - - - - - -
Goodwill - - - - - -
Sum anleggsmidler 141,00 414,00 386,00 121,00 46,00 15,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 6,00 48,00 71,00 106,00 31,00 -
Sum varige driftsmidler 6,00 48,00 71,00 106,00 31,00 -
Sum finansielle anleggsmidler 65,00 315,00 315,00 15,00 15,00 15,00
Sum varelager - - - - - -
Kundefordringer 25,00 7,00 - 45,00 966,00 -
Sum fordringer 35,00 59,00 9,00 3 171 3 455 -
Sum investeringer 226,00 213,00 336,00 322,00 93,00 -
Kasse/Bank/Post 57,00 97,00 92,00 1 107 251,00 30,00
Sum omløpsmidler 318,00 369,00 437,00 4 599 3 800 30,00
Sum eiendeler 459,00 783,00 822,00 4 720 3 846 45,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 226,00 289,00 484,00 289,00 79,00 -10,00
Sum egenkapital 256,00 319,00 514,00 319,00 109,00 20,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - 2,00 6,00 7,00 -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - - -
Ansvarlig lån - - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - 2,00 106,00 357,00 -
Leverandør gjeld 13,00 8,00 2,00 102,00 659,00 9,00
Skyldig offentlige avgifter 61,00 37,00 46,00 64,00 42,00 -
Kortsiktig konserngjeld - - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 204,00 464,00 307,00 4 295 3 380 25,00
Sum gjeld 204,00 464,00 309,00 4 401 3 737 25,00
Sum egenkapital og gjeld 459,00 783,00 822,00 4 720 3 846 45,00
Garantistillelser - - - - - -
Pantstillelser - - - - - -
Analyseregnskap - - - - - -
Totalrentabilitet i % -12,70 -23,10 13,60 8,50 6,00 -22,20
Resultat av driften i % -12,00 -10,30 2,90 4,00 2,40 -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -28,20 -59,50 59,30 141,10 172,10 -50,00
Likviditetsgrad 1,56 0,80 1,42 1,07 1,12 1,20
Egenkapitalandel i % 55,80 40,70 62,50 6,80 2,80 44,40
Gjeldsgrad 0,80 1,50 0,60 13,80 34,30 1,30
Lederlønn 587,00 493,00 549,00 508,00 406,00 -