POLLEN ENTREPRENØR AS

Org. nr. 913066170

  • Ansatte7
  • Egenkapital5,7%
  • Likviditet0,9%
  • Driftsmargin-3,5%
  • Gjeldsgrad16,7%
  • Lønnsomhet-9,4%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014
  668,00 615,00 564,00 545,00 428,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 4 720 6 859 3 199 3 463 3 014
Driftsresultat -164,00 366,00 118,00 75,00 -190,00
Resultat før skatt -195,00 350,00 104,00 55,00 -217,00
Årsresultat -152,00 282,00 61,00 37,00 -156,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 4 649 6 748 3 174 3 462 3 014
Andre driftsinntekter 71,00 111,00 26,00 1,00 -
Vareforbruk 1 631 3 478 1 190 1 102 990,00
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader 2 533 2 310 1 482 1 864 1 822
Ordinære avskrivninger 132,00 90,00 60,00 61,00 48,00
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 587,00 616,00 350,00 362,00 343,00
Sum finansinntekter - 1,00 - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader 32,00 16,00 13,00 20,00 27,00
Sum skatt -43,00 68,00 43,00 19,00 -61,00
Ordinært resultat -152,00 282,00 61,00 37,00 -156,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 617,00 303,00 132,00 260,00 308,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 548,00 303,00 132,00 201,00 247,00
Sum varige driftsmidler 548,00 303,00 132,00 201,00 247,00
Sum finansielle anleggsmidler 42,00 - - 16,00 -
Sum varelager - - - - -
Kundefordringer 209,00 67,00 537,00 443,00 291,00
Sum fordringer 260,00 104,00 593,00 526,00 301,00
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 750,00 1 425 352,00 49,00 164,00
Sum omløpsmidler 1 010 1 528 945,00 575,00 465,00
Sum eiendeler 1 627 1 831 1 078 835,00 773,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Sum opptjent egenkapital 72,00 225,00 -58,00 -119,00 -156,00
Sum egenkapital 92,00 244,00 -38,00 -100,00 -136,00
Sum avsetninger til forpliktelser - 16,00 - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 413,00 119,00 11,00 77,00 140,00
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld 413,00 136,00 226,00 304,00 304,00
Leverandør gjeld 420,00 333,00 418,00 82,00 59,00
Skyldig offentlige avgifter 261,00 353,00 205,00 149,00 206,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 122 1 452 890,00 629,00 605,00
Sum gjeld 1 535 1 587 1 116 934,00 909,00
Sum egenkapital og gjeld 1 627 1 831 1 078 835,00 773,00
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % -9,40 25,20 12,20 9,30 -24,60
Resultat av driften i % -3,50 5,30 3,70 2,20 -6,30
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -116,10 339,80 -150,70 -46,60 159,60
Likviditetsgrad 0,90 1,05 1,06 0,91 0,77
Egenkapitalandel i % 5,70 13,30 -3,50 -12,00 -17,60
Gjeldsgrad 16,70 6,50 -29,40 -9,30 -6,70
Lederlønn 668,00 615,00 564,00 545,00 428,00