MULTI SERVICE PROVIDER AS

Org. nr. 913279751

  • Ansatte0
  • Egenkapital37%
  • Likviditet1,56%
  • Driftsmargin0%
  • Gjeldsgrad1,7%
  • Lønnsomhet0%

Lederlønn

  2016 2015 2014
  - - -

Regnskapstall

  2016 2015 2014
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 324,00 - 1,00
Driftsresultat - - -22,00
Resultat før skatt - - -22,00
Årsresultat - - -22,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 324,00 - 1,00
Andre driftsinntekter - - -
Vareforbruk - - -
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader 314,00 - -
Ordinære avskrivninger - - -
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 10,00 - 23,00
Sum finansinntekter - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader - - -
Sum skatt - - -
Ordinært resultat - - -22,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - - -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler - - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - -
Sum varige driftsmidler - - -
Sum finansielle anleggsmidler - - -
Sum varelager - - -
Kundefordringer 54,00 - -
Sum fordringer 54,00 - -
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post 27,00 30,00 -
Sum omløpsmidler 81,00 30,00 -
Sum eiendeler 81,00 30,00 -
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 20,00
Sum opptjent egenkapital - - -22,00
Sum egenkapital 30,00 30,00 -2,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - -
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld - - -
Leverandør gjeld - - -
Skyldig offentlige avgifter 44,00 - -
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 52,00 - 2,00
Sum gjeld 52,00 - 2,00
Sum egenkapital og gjeld 81,00 30,00 -
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % - - -
Resultat av driften i % - - -2 200,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % - - 1 100
Likviditetsgrad 1,56 - -
Egenkapitalandel i % 37,00 100,00 -
Gjeldsgrad 1,70 - -1,00
Lederlønn - - -