BJØRGAN BETONG AS

Org. nr. 913532813

  • Ansatte
  • Egenkapital66,9%
  • Likviditet2,46%
  • Driftsmargin16,2%
  • Gjeldsgrad0,5%
  • Lønnsomhet33,2%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014
  270,00 517,00 - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 1 075 1 877 1 544 665,00
Driftsresultat 174,00 -87,00 190,00 198,00
Resultat før skatt 171,00 -93,00 189,00 198,00
Årsresultat 153,00 -93,00 137,00 143,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 1 075 1 877 1 544 665,00
Andre driftsinntekter - - - -
Vareforbruk 379,00 952,00 799,00 337,00
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader 345,00 681,00 240,00 -
Ordinære avskrivninger 25,00 38,00 43,00 18,00
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 151,00 293,00 272,00 112,00
Sum finansinntekter - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 3,00 7,00 1,00 -
Sum skatt 19,00 - 52,00 55,00
Ordinært resultat 153,00 -93,00 137,00 143,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 102,00 127,00 114,00 43,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 102,00 127,00 114,00 43,00
Sum varige driftsmidler 102,00 127,00 114,00 43,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - -
Sum varelager - - - -
Kundefordringer 53,00 228,00 - 98,00
Sum fordringer 286,00 315,00 82,00 105,00
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 159,00 59,00 335,00 98,00
Sum omløpsmidler 445,00 373,00 417,00 203,00
Sum eiendeler 547,00 500,00 532,00 245,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 336,00 183,00 280,00 143,00
Sum egenkapital 366,00 213,00 310,00 173,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - -
Leverandør gjeld 6,00 158,00 55,00 8,00
Skyldig offentlige avgifter 56,00 62,00 93,00 9,00
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 181,00 288,00 221,00 72,00
Sum gjeld 181,00 288,00 221,00 72,00
Sum egenkapital og gjeld 547,00 500,00 532,00 245,00
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % 33,20 -16,70 48,90 80,80
Resultat av driften i % 16,20 -4,60 12,30 29,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 59,10 -35,60 78,30 114,50
Likviditetsgrad 2,46 1,30 1,89 2,82
Egenkapitalandel i % 66,90 42,60 58,30 70,60
Gjeldsgrad 0,50 1,40 0,70 0,40
Lederlønn 270,00 517,00 - -