BJØRGAN BETONG AS

Org. nr. 913532813

  • Ansatte0
  • Egenkapital73,8%
  • Likviditet2,53%
  • Driftsmargin176,2%
  • Gjeldsgrad0,4%
  • Lønnsomhet37,5%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014
  - 270,00 517,00 - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 84,00 1 075 1 877 1 544 665,00
Driftsresultat 148,00 174,00 -87,00 190,00 198,00
Resultat før skatt 120,00 171,00 -93,00 189,00 198,00
Årsresultat 92,00 153,00 -93,00 137,00 143,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 84,00 1 075 1 877 1 544 665,00
Andre driftsinntekter - - - - -
Vareforbruk - 379,00 952,00 799,00 337,00
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader -110,00 345,00 681,00 240,00 -
Ordinære avskrivninger 20,00 25,00 38,00 43,00 18,00
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 25,00 151,00 293,00 272,00 112,00
Sum finansinntekter - - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader 29,00 3,00 7,00 1,00 -
Sum skatt 28,00 19,00 - 52,00 55,00
Ordinært resultat 92,00 153,00 -93,00 137,00 143,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte 275,00 - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 81,00 102,00 127,00 114,00 43,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 81,00 102,00 127,00 114,00 43,00
Sum varige driftsmidler 81,00 102,00 127,00 114,00 43,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - - -
Sum varelager - - - - -
Kundefordringer - 53,00 228,00 - 98,00
Sum fordringer 12,00 286,00 315,00 82,00 105,00
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 155,00 159,00 59,00 335,00 98,00
Sum omløpsmidler 167,00 445,00 373,00 417,00 203,00
Sum eiendeler 248,00 547,00 500,00 532,00 245,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 153,00 336,00 183,00 280,00 143,00
Sum egenkapital 183,00 366,00 213,00 310,00 173,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - - -
Leverandør gjeld 5,00 6,00 158,00 55,00 8,00
Skyldig offentlige avgifter 5,00 56,00 62,00 93,00 9,00
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 66,00 181,00 288,00 221,00 72,00
Sum gjeld 66,00 181,00 288,00 221,00 72,00
Sum egenkapital og gjeld 248,00 547,00 500,00 532,00 245,00
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 37,50 33,20 -16,70 48,90 80,80
Resultat av driften i % 176,20 16,20 -4,60 12,30 29,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 43,70 59,10 -35,60 78,30 114,50
Likviditetsgrad 2,53 2,46 1,30 1,89 2,82
Egenkapitalandel i % 73,80 66,90 42,60 58,30 70,60
Gjeldsgrad 0,40 0,50 1,40 0,70 0,40
Lederlønn - 270,00 517,00 - -