ISG INVEST

Org. nr. 914332036

  • Ansatte1
  • Egenkapital11,5%
  • Likviditet0,05%
  • Driftsmargin-6,2%
  • Gjeldsgrad7,7%
  • Lønnsomhet-3,8%

Lederlønn

  2017 2016 2015 2014
  - - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015 2014
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 274,00 295,00 25,00 20,00
Driftsresultat -17,00 82,00 3,00 -
Resultat før skatt -17,00 81,00 -1,00 -
Årsresultat -17,00 60,00 -1,00 -
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 274,00 295,00 25,00 20,00
Andre driftsinntekter - - - -
Vareforbruk 37,00 5,00 - -
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader - - - -
Ordinære avskrivninger 8,00 8,00 8,00 8,00
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 247,00 201,00 14,00 12,00
Sum finansinntekter - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader - 1,00 4,00 -
Sum skatt - 21,00 - -
Ordinært resultat -17,00 60,00 -1,00 -
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 348,00 296,00 304,00 312,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 280,00 280,00 280,00 280,00
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 68,00 16,00 24,00 32,00
Sum varige driftsmidler 348,00 296,00 304,00 312,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - -
Sum varelager - - - -
Kundefordringer - 158,00 - 20,00
Sum fordringer 8,00 158,00 16,00 20,00
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post - 77,00 - -
Sum omløpsmidler 8,00 235,00 16,00 20,00
Sum eiendeler 356,00 531,00 320,00 332,00
Aksje/selskapskapital - - - -
Sum innskutt egenkapital - - - -
Sum opptjent egenkapital 41,00 59,00 -1,00 -
Sum egenkapital 41,00 59,00 -1,00 -
Sum avsetninger til forpliktelser - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld 160,00 320,00 320,00 320,00
Leverandør gjeld 82,00 86,00 - -
Skyldig offentlige avgifter - 8,00 - -
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 154,00 152,00 1,00 12,00
Sum gjeld 314,00 472,00 321,00 332,00
Sum egenkapital og gjeld 356,00 531,00 320,00 332,00
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % -3,80 19,30 0,90 -
Resultat av driften i % -6,20 27,80 12,00 -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -34,00 279,30 200,00 -
Likviditetsgrad 0,05 1,55 16,00 1,67
Egenkapitalandel i % 11,50 11,10 -0,30 -
Gjeldsgrad 7,70 8,00 -321,00 -
Lederlønn - - - -