NVA AS

Org. nr. 914527392

  • Ansatte
  • Egenkapital69,6%
  • Likviditet2,29%
  • Driftsmargin14,4%
  • Gjeldsgrad0,4%
  • Lønnsomhet8,1%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014
  - - - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter 3 887 10 592 11 314 10 007 1 834
Driftsresultat 560,00 1 364 1 505 3 292 81,00
Resultat før skatt 502,00 1 560 1 403 3 277 81,00
Årsresultat 356,00 1 183 1 053 2 394 59,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter 3 575 9 933 11 314 10 007 1 834
Andre driftsinntekter 312,00 659,00 - - -
Vareforbruk 2 861 8 158 9 173 6 594 1 740
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader - - - - -
Ordinære avskrivninger 80,00 68,00 51,00 32,00 -
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 385,00 1 001 584,00 90,00 13,00
Sum finansinntekter 45,00 287,00 1,00 - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader 104,00 91,00 102,00 15,00 -
Sum skatt 146,00 377,00 350,00 884,00 22,00
Ordinært resultat 356,00 1 183 1 053 2 394 59,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - - - - -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 5 882 5 905 5 480 2 531 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 377 2 428 2 480 2 531 -
Maskiner/anlegg/biler 100,00 129,00 - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - -
Sum varige driftsmidler 2 477 2 557 2 480 2 531 -
Sum finansielle anleggsmidler 3 406 3 286 3 000 - -
Sum varelager - - - - -
Kundefordringer 1 087 501,00 4 039 1 511 188,00
Sum fordringer 1 506 979,00 4 593 1 532 188,00
Sum investeringer - - - 3 000 -
Kasse/Bank/Post 7,00 690,00 1 658 777,00 204,00
Sum omløpsmidler 1 512 1 669 6 251 5 309 392,00
Sum eiendeler 7 395 7 574 11 731 7 840 392,00
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum opptjent egenkapital 5 045 4 689 3 506 2 453 59,00
Sum egenkapital 5 145 4 789 3 606 2 553 159,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - 36,00 18,00 -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 1 589 1 722 1 856 1 989 -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld 1 589 1 722 1 892 2 007 -
Leverandør gjeld 316,00 510,00 3 198 1 750 190,00
Skyldig offentlige avgifter 178,00 - - 165,00 22,00
Kortsiktig konserngjeld - - 126,00 - -
Sum kortsiktig gjeld 661,00 1 063 6 234 3 281 233,00
Sum gjeld 2 250 2 785 8 125 5 287 233,00
Sum egenkapital og gjeld 7 395 7 574 11 731 7 840 392,00
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 8,10 17,10 15,40 80,00 20,70
Resultat av driften i % 14,40 12,90 13,30 32,90 4,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 10,10 37,20 45,60 241,70 50,90
Likviditetsgrad 2,29 1,57 1,00 1,62 1,68
Egenkapitalandel i % 69,60 63,20 30,70 32,60 40,60
Gjeldsgrad 0,40 0,60 2,30 2,10 1,50
Lederlønn - - - - -