J. LINDLAND INVEST AS

Org. nr. 914637694

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015 2014
  - - - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015 2014
Konsernregnskap - - - - -
Sum driftsinntekter - - - - -
Driftsresultat -30,00 -23,00 -35,00 -25,00 -115,00
Resultat før skatt 2 137 -37,00 -50,00 -19,00 493,00
Årsresultat 2 137 -37,00 -50,00 -19,00 493,00
Valutakode - - - - -
Sum salgsinntekter - - - - -
Andre driftsinntekter - - - - -
Vareforbruk - - - - -
Beholdningsendring - - - - -
Lønnskostnader - - - - -
Ordinære avskrivninger - - - - -
Nedskrivning - - - - -
Andre driftskostnader 30,00 23,00 35,00 25,00 115,00
Sum finansinntekter 2 209 3,00 14,00 30,00 613,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - - -
Sum finanskostnader 42,00 17,00 29,00 23,00 5,00
Sum skatt - - - - -
Ordinært resultat 2 137 -37,00 -50,00 -19,00 493,00
Ekstraordinære inntekter - - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - - -
Skatt ekstraordinært - - - - -
Utbytte - - - - -
Konsernbidrag - -37,00 -50,00 -19,00 -
Balanseregnskap - - - - -
Goodwill - - - - -
Sum anleggsmidler 11 278 11 029 11 029 10 981 12 439
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - - -
Sum varige driftsmidler - - - - -
Sum finansielle anleggsmidler 11 278 11 029 11 029 10 981 12 439
Sum varelager - - - - -
Kundefordringer - - - - -
Sum fordringer 193,00 4,00 4,00 1 474 2 409
Sum investeringer - - - - -
Kasse/Bank/Post 1 711 85,00 1 411 965,00 10,00
Sum omløpsmidler 1 904 88,00 1 415 2 438 2 419
Sum eiendeler 13 182 11 117 12 444 13 420 14 858
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 618,00 618,00
Sum innskutt egenkapital 9 770 9 770 9 770 10 358 10 358
Sum opptjent egenkapital 2 455 318,00 355,00 1 404 2 444
Sum egenkapital 12 225 10 088 10 125 11 762 12 802
Sum avsetninger til forpliktelser - - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - - -
Ansvarlig lån - - - - -
Sum langsiktig gjeld 706,00 689,00 1 152 1 123 1 900
Leverandør gjeld 6,00 - - - -
Skyldig offentlige avgifter - - - - -
Kortsiktig konserngjeld - - - - -
Sum kortsiktig gjeld 251,00 341,00 1 167 534,00 156,00
Sum gjeld 957,00 1 029 2 319 1 657 2 056
Sum egenkapital og gjeld 13 182 11 117 12 444 13 420 14 858
Garantistillelser - - - - -
Pantstillelser - - - - -
Analyseregnskap - - - - -
Totalrentabilitet i % 17,90 -0,20 -0,20 - 3,40
Resultat av driften i % - - - - -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 19,20 -0,40 -0,50 -0,20 3,90
Likviditetsgrad 7,59 0,26 1,21 4,57 15,51
Egenkapitalandel i % 92,70 90,70 81,40 87,60 86,20
Gjeldsgrad 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20
Lederlønn - - - - -