HERTZBERG VARMETEKNIKK AS

Org. nr. 914719097

  • Ansatte17
  • Egenkapital9,2%
  • Likviditet1,02%
  • Driftsmargin1,5%
  • Gjeldsgrad9,9%
  • Lønnsomhet9,3%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015
  762,00 754,00 - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 19 394 12 243 14 358 17 982
Driftsresultat 296,00 -837,00 833,00 548,00
Resultat før skatt 289,00 -860,00 815,00 556,00
Årsresultat 217,00 -661,00 612,00 399,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 19 394 12 243 14 178 18 150
Andre driftsinntekter - - 180,00 -169,00
Vareforbruk 11 986 6 498 5 955 9 194
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader 5 544 5 023 5 911 6 263
Ordinære avskrivninger - - - 5,00
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 1 568 1 559 1 660 1 971
Sum finansinntekter 29,00 33,00 24,00 35,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 37,00 56,00 42,00 27,00
Sum skatt 72,00 -199,00 202,00 157,00
Ordinært resultat 217,00 -661,00 612,00 399,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 270,00 343,00 144,00 230,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - -
Sum varige driftsmidler - - - -
Sum finansielle anleggsmidler 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum varelager 150,00 150,00 150,00 150,00
Kundefordringer 1 133 1 250 1 924 1 350
Sum fordringer 2 721 2 861 3 533 2 590
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 341,00 204,00 315,00 283,00
Sum omløpsmidler 3 212 3 215 3 998 3 023
Sum eiendeler 3 483 3 558 4 143 3 253
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 290,00 73,00 734,00 390,00
Sum egenkapital 320,00 103,00 764,00 420,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - -
Leverandør gjeld 1 330 1 480 690,00 781,00
Skyldig offentlige avgifter 987,00 655,00 1 006 739,00
Kortsiktig konserngjeld - - 358,00 -
Sum kortsiktig gjeld 3 163 3 454 3 378 2 832
Sum gjeld 3 163 3 454 3 378 2 832
Sum egenkapital og gjeld 3 483 3 558 4 143 3 253
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % 9,30 -20,90 23,20 17,90
Resultat av driften i % 1,50 -6,80 5,80 3,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 136,60 -198,40 137,70 132,40
Likviditetsgrad 1,02 0,93 1,18 1,07
Egenkapitalandel i % 9,20 2,90 18,40 12,90
Gjeldsgrad 9,90 33,50 4,40 6,70
Lederlønn 762,00 754,00 - -