INDUSTRIVEGEN 55 AS

Org. nr. 914723957

  • Ansatte1
  • Egenkapital-5,4%
  • Likviditet0,47%
  • Driftsmargin24,3%
  • Gjeldsgrad-19,6%
  • Lønnsomhet0,7%

Lederlønn

  2017 2016 2015
  - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 251,00 269,00 225,00
Driftsresultat 61,00 149,00 164,00
Resultat før skatt -478,00 -193,00 4,00
Årsresultat -376,00 -147,00 4,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 40,00 - -
Andre driftsinntekter 211,00 269,00 225,00
Vareforbruk 86,00 44,00 1,00
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader - - -
Ordinære avskrivninger 32,00 32,00 32,00
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 71,00 43,00 28,00
Sum finansinntekter - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader 539,00 342,00 160,00
Sum skatt -102,00 -46,00 -1,00
Ordinært resultat -376,00 -147,00 4,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - - -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 8 337 8 267 8 253
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 8 188 8 220 8 253
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - -
Sum varige driftsmidler 8 188 8 220 8 253
Sum finansielle anleggsmidler - - -
Sum varelager 605,00 70,00 -
Kundefordringer 127,00 31,00 -
Sum fordringer 140,00 71,00 8,00
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post - 18,00 70,00
Sum omløpsmidler 745,00 158,00 77,00
Sum eiendeler 9 082 8 425 8 331
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -518,00 -142,00 4,00
Sum egenkapital -488,00 -112,00 34,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 5 260 5 372 8 243
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld 8 000 8 176 8 243
Leverandør gjeld 755,00 190,00 31,00
Skyldig offentlige avgifter - 13,00 -
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 571 362,00 53,00
Sum gjeld 9 570 8 538 8 296
Sum egenkapital og gjeld 9 082 8 425 8 331
Garantistillelser - - -
Pantstillelser 6 824 7 067 8 243
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % 0,70 1,80 2,00
Resultat av driften i % 24,30 55,40 72,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 159,30 494,90 11,80
Likviditetsgrad 0,47 0,44 1,45
Egenkapitalandel i % -5,40 -1,30 0,40
Gjeldsgrad -19,60 -76,20 244,00
Lederlønn - - -