ADVOKATFIRMAET HELBERG AS

Org. nr. 914735084

  • Ansatte3
  • Egenkapital35,1%
  • Likviditet1,51%
  • Driftsmargin10%
  • Gjeldsgrad1,9%
  • Lønnsomhet10,1%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015
  476,00 530,00 659,00 484,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 2 220 1 795 1 652 1 163
Driftsresultat 222,00 47,00 599,00 151,00
Resultat før skatt 220,00 46,00 599,00 149,00
Årsresultat 168,00 35,00 449,00 106,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 2 220 1 795 1 652 1 163
Andre driftsinntekter - - - -
Vareforbruk 125,00 149,00 -40,00 123,00
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader 1 120 1 031 786,00 579,00
Ordinære avskrivninger 6,00 2,00 - -
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 747,00 565,00 306,00 309,00
Sum finansinntekter 1,00 1,00 2,00 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 2,00 1,00 2,00 3,00
Sum skatt 52,00 11,00 150,00 43,00
Ordinært resultat 168,00 35,00 449,00 106,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 43,00 14,00 - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 9,00 14,00 - -
Sum varige driftsmidler 9,00 14,00 - -
Sum finansielle anleggsmidler - - - -
Sum varelager - - - -
Kundefordringer 493,00 587,00 380,00 324,00
Sum fordringer 514,00 603,00 380,00 324,00
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 1 705 1 497 7 159 680,00
Sum omløpsmidler 2 219 2 100 7 539 1 005
Sum eiendeler 2 262 2 114 7 539 1 005
Aksje/selskapskapital 35,00 35,00 35,00 35,00
Sum innskutt egenkapital 35,00 35,00 35,00 35,00
Sum opptjent egenkapital 758,00 590,00 555,00 106,00
Sum egenkapital 793,00 625,00 590,00 141,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - -
Leverandør gjeld 25,00 67,00 9,00 64,00
Skyldig offentlige avgifter 149,00 114,00 146,00 96,00
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 468 1 489 6 950 864,00
Sum gjeld 1 468 1 489 6 950 864,00
Sum egenkapital og gjeld 2 262 2 114 7 539 1 005
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % 10,10 1,00 14,10 15,10
Resultat av driften i % 10,00 2,60 36,30 13,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 31,00 7,60 163,90 105,70
Likviditetsgrad 1,51 1,41 1,08 1,16
Egenkapitalandel i % 35,10 29,60 7,80 14,00
Gjeldsgrad 1,90 2,40 11,80 6,10
Lederlønn 476,00 530,00 659,00 484,00