YA VASK SERVICE AS

Org. nr. 915116175

  • Ansatte5
  • Egenkapital-43,9%
  • Likviditet0%
  • Driftsmargin16,3%
  • Gjeldsgrad-3,3%
  • Lønnsomhet59,2%

Lederlønn

  2017 2016 2015
  431,00 714,00 -

Regnskapstall

  2017 2016 2015
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 2 115 2 090 1 398
Driftsresultat 345,00 -686,00 519,00
Resultat før skatt 307,00 -697,00 516,00
Årsresultat 307,00 -650,00 380,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 2 115 2 090 1 398
Andre driftsinntekter - - -
Vareforbruk - - -
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader 1 237 2 212 766,00
Ordinære avskrivninger 147,00 210,00 8,00
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 386,00 354,00 104,00
Sum finansinntekter - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader 39,00 11,00 3,00
Sum skatt - -47,00 137,00
Ordinært resultat 307,00 -650,00 380,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - 350,00 -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 672,00 492,00 761,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 343,00 489,00 32,00
Sum varige driftsmidler 343,00 489,00 32,00
Sum finansielle anleggsmidler 329,00 3,00 729,00
Sum varelager - - -
Kundefordringer - - -
Sum fordringer - - -
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post 2,00 1,00 28,00
Sum omløpsmidler 2,00 1,00 28,00
Sum eiendeler 674,00 494,00 789,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -326,00 -632,00 368,00
Sum egenkapital -296,00 -602,00 398,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 533,00 629,00 -
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld 533,00 629,00 -
Leverandør gjeld - 6,00 -2,00
Skyldig offentlige avgifter 252,00 261,00 196,00
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 437,00 467,00 391,00
Sum gjeld 970,00 1 096 391,00
Sum egenkapital og gjeld 674,00 494,00 789,00
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % 59,20 -106,90 65,80
Resultat av driften i % 16,30 -32,80 37,10
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -68,40 683,30 129,60
Likviditetsgrad - - 0,07
Egenkapitalandel i % -43,90 -121,90 50,40
Gjeldsgrad -3,30 -1,80 1,00
Lederlønn 431,00 714,00 -