SÆTHER ELEKTRISKE AS

Org. nr. 915243398

  • Ansatte29
  • Egenkapital31,9%
  • Likviditet1,66%
  • Driftsmargin8,4%
  • Gjeldsgrad2,1%
  • Lønnsomhet33,4%

Lederlønn

  2017 2016 2015
  598,00 575,00 565,00

Regnskapstall

  2017 2016 2015
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 58 329 37 463 43 252
Driftsresultat 4 903 873,00 895,00
Resultat før skatt 4 949 916,00 979,00
Årsresultat 3 805 706,00 749,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 58 329 37 394 43 236
Andre driftsinntekter - 69,00 16,00
Vareforbruk 33 301 19 885 24 211
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader 16 424 13 255 14 871
Ordinære avskrivninger - - 31,00
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 3 631 3 326 3 244
Sum finansinntekter 48,00 46,00 86,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader 2,00 3,00 1,00
Sum skatt 1 143 210,00 231,00
Ordinært resultat 3 805 706,00 749,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte 2 000 400,00 400,00
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 66,00 66,00 97,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 4,00 4,00 35,00
Sum varige driftsmidler 4,00 4,00 35,00
Sum finansielle anleggsmidler 62,00 62,00 62,00
Sum varelager 32,00 28,00 25,00
Kundefordringer 9 647 9 507 9 256
Sum fordringer 9 961 9 814 10 132
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post 7 116 2 602 518,00
Sum omløpsmidler 17 109 12 444 10 675
Sum eiendeler 17 175 12 510 10 772
Aksje/selskapskapital 105,00 105,00 105,00
Sum innskutt egenkapital 3 030 3 030 3 030
Sum opptjent egenkapital 2 445 640,00 334,00
Sum egenkapital 5 475 3 670 3 364
Sum avsetninger til forpliktelser 1 031 539,00 369,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - -
Langsiktig konserngjeld 333,00 559,00 559,00
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld 1 364 1 098 928,00
Leverandør gjeld 2 072 1 990 2 211
Skyldig offentlige avgifter 2 319 1 689 1 400
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 10 335 7 742 6 480
Sum gjeld 11 700 8 840 7 408
Sum egenkapital og gjeld 17 175 12 510 10 772
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % 33,40 7,90 9,10
Resultat av driften i % 8,40 2,30 2,10
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 108,20 26,00 29,10
Likviditetsgrad 1,66 1,61 1,65
Egenkapitalandel i % 31,90 29,30 31,20
Gjeldsgrad 2,10 2,40 2,20
Lederlønn 598,00 575,00 565,00