SÆTHER ELEKTRISKE AS

Org. nr. 915243398

  • Ansatte25
  • Egenkapital36,8%
  • Likviditet1,83%
  • Driftsmargin4%
  • Gjeldsgrad1,7%
  • Lønnsomhet10%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015
  636,00 598,00 575,00 565,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 38 420 58 329 37 463 43 252
Driftsresultat 1 549 4 903 873,00 895,00
Resultat før skatt 1 642 4 949 916,00 979,00
Årsresultat 1 329 3 805 706,00 749,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 38 420 58 329 37 394 43 236
Andre driftsinntekter - - 69,00 16,00
Vareforbruk 16 870 33 301 19 885 24 211
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader 16 024 16 424 13 255 14 871
Ordinære avskrivninger - - - 31,00
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 3 977 3 631 3 326 3 244
Sum finansinntekter 98,00 48,00 46,00 86,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 5,00 2,00 3,00 1,00
Sum skatt 313,00 1 143 210,00 231,00
Ordinært resultat 1 329 3 805 706,00 749,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte 1 000,00 2 000 400,00 400,00
Konsernbidrag 51,00 - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 66,00 66,00 66,00 97,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 4,00 4,00 4,00 35,00
Sum varige driftsmidler 4,00 4,00 4,00 35,00
Sum finansielle anleggsmidler 62,00 62,00 62,00 62,00
Sum varelager 48,00 32,00 28,00 25,00
Kundefordringer 7 962 9 647 9 507 9 256
Sum fordringer 8 195 9 961 9 814 10 132
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 7 317 7 116 2 602 518,00
Sum omløpsmidler 15 560 17 109 12 444 10 675
Sum eiendeler 15 626 17 175 12 510 10 772
Aksje/selskapskapital 105,00 105,00 105,00 105,00
Sum innskutt egenkapital 3 030 3 030 3 030 3 030
Sum opptjent egenkapital 2 724 2 445 640,00 334,00
Sum egenkapital 5 754 5 475 3 670 3 364
Sum avsetninger til forpliktelser 972,00 1 031 539,00 369,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - -
Langsiktig konserngjeld 377,00 333,00 559,00 559,00
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld 1 349 1 364 1 098 928,00
Leverandør gjeld 1 482 2 072 1 990 2 211
Skyldig offentlige avgifter 2 272 2 319 1 689 1 400
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 8 524 10 335 7 742 6 480
Sum gjeld 9 873 11 700 8 840 7 408
Sum egenkapital og gjeld 15 626 17 175 12 510 10 772
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % 10,00 33,40 7,90 9,10
Resultat av driften i % 4,00 8,40 2,30 2,10
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 29,20 108,20 26,00 29,10
Likviditetsgrad 1,83 1,66 1,61 1,65
Egenkapitalandel i % 36,80 31,90 29,30 31,20
Gjeldsgrad 1,70 2,10 2,40 2,20
Lederlønn 636,00 598,00 575,00 565,00