EIGERØY KRAN OG TRANSPORT AS

Org. nr. 915323324

  • Ansatte
  • Egenkapital81,5%
  • Likviditet1,56%
  • Driftsmargin14,1%
  • Gjeldsgrad0,2%
  • Lønnsomhet6%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015
  - - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 249,00 1 163 369,00 976,00
Driftsresultat 35,00 153,00 -76,00 -93,00
Resultat før skatt 31,00 138,00 -104,00 -111,00
Årsresultat 31,00 138,00 -104,00 -111,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 106,00 1 163 243,00 976,00
Andre driftsinntekter 143,00 - 125,00 -
Vareforbruk 42,00 464,00 86,00 514,00
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader - - - -
Ordinære avskrivninger 28,00 100,00 8,00 46,00
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 144,00 446,00 350,00 509,00
Sum finansinntekter - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 4,00 15,00 28,00 18,00
Sum skatt - - - -
Ordinært resultat 31,00 138,00 -104,00 -111,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 240,00 422,00 472,00 634,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler 240,00 422,00 472,00 634,00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - -
Sum varige driftsmidler 240,00 422,00 472,00 634,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - -
Sum varelager - - - -
Kundefordringer 18,00 271,00 - 120,00
Sum fordringer 35,00 271,00 47,00 136,00
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 61,00 132,00 22,00 103,00
Sum omløpsmidler 97,00 403,00 70,00 240,00
Sum eiendeler 336,00 825,00 542,00 873,00
Aksje/selskapskapital 145,00 145,00 145,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 145,00 145,00 139,00 94,00
Sum opptjent egenkapital 129,00 98,00 -35,00 -111,00
Sum egenkapital 274,00 243,00 105,00 -17,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - 321,00 385,00 283,00
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld - 321,00 385,00 283,00
Leverandør gjeld 34,00 148,00 23,00 303,00
Skyldig offentlige avgifter - 85,00 - 11,00
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 62,00 261,00 52,00 607,00
Sum gjeld 62,00 582,00 437,00 890,00
Sum egenkapital og gjeld 336,00 825,00 542,00 873,00
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % 6,00 22,40 -10,70 -10,70
Resultat av driften i % 14,10 13,20 -20,60 -9,50
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 12,00 79,30 -236,40 652,90
Likviditetsgrad 1,56 1,54 1,35 0,40
Egenkapitalandel i % 81,50 29,50 19,40 -1,90
Gjeldsgrad 0,20 2,40 4,20 -52,40
Lederlønn - - - -