TA HELGHEIM HOLDING

Org. nr. 915337759

  • Ansatte
  • Egenkapital-445,8%
  • Likviditet1,43%
  • Driftsmargin55%
  • Gjeldsgrad-1,2%
  • Lønnsomhet27,6%

Lederlønn

  2017 2016 2015
  - - -

Regnskapstall

  2017 2016 2015
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 100,00 34,00 228,00
Driftsresultat 55,00 -406,00 -296,00
Resultat før skatt 55,00 -410,00 -303,00
Årsresultat 55,00 -360,00 -303,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 1,00 34,00 228,00
Andre driftsinntekter 99,00 - -
Vareforbruk - 10,00 84,00
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader - - -
Ordinære avskrivninger 5,00 6,00 7,00
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 40,00 425,00 433,00
Sum finansinntekter - - 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader -1,00 4,00 8,00
Sum skatt - -50,00 -
Ordinært resultat 55,00 -360,00 -303,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - - -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 16,00 5,00 11,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - 5,00 11,00
Sum varige driftsmidler - 5,00 11,00
Sum finansielle anleggsmidler 16,00 - -
Sum varelager - - -
Kundefordringer 24,00 23,00 14,00
Sum fordringer 80,00 291,00 1 426
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post - - -
Sum omløpsmidler 80,00 291,00 1 426
Sum eiendeler 96,00 296,00 1 437
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 180,00 180,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -608,00 -663,00 -303,00
Sum egenkapital -428,00 -483,00 -273,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - -
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld 468,00 455,00 -
Leverandør gjeld 20,00 324,00 284,00
Skyldig offentlige avgifter 21,00 - -
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 56,00 324,00 1 710
Sum gjeld 523,00 779,00 1 710
Sum egenkapital og gjeld 96,00 296,00 1 437
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % 27,60 -46,90 -20,50
Resultat av driften i % 55,00 -1 194,10 -129,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -12,10 108,50 111,00
Likviditetsgrad 1,43 0,90 0,83
Egenkapitalandel i % -445,80 -163,20 -19,00
Gjeldsgrad -1,20 -1,60 -6,30
Lederlønn - - -