ELEKTRO BILVERKSTED AS

Org. nr. 915453112

  • Ansatte0
  • Egenkapital9,7%
  • Likviditet0,79%
  • Driftsmargin-2,3%
  • Gjeldsgrad9,3%
  • Lønnsomhet-13,7%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015
  - 24,00 281,00 88,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 5 008 3 966 5 461 1 734
Driftsresultat -116,00 -425,00 538,00 -200,00
Resultat før skatt -131,00 -441,00 515,00 -205,00
Årsresultat -84,00 -377,00 440,00 -205,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 5 008 3 951 5 461 1 734
Andre driftsinntekter - 15,00 - -
Vareforbruk 3 403 1 224 1 656 568,00
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader 525,00 2 022 2 057 721,00
Ordinære avskrivninger 214,00 227,00 186,00 48,00
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 982,00 916,00 1 025 597,00
Sum finansinntekter - 5,00 - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 16,00 21,00 23,00 5,00
Sum skatt -48,00 -63,00 75,00 -
Ordinært resultat -84,00 -377,00 440,00 -205,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 231,00 186,00 386,00 330,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 176,00 186,00 386,00 330,00
Sum varige driftsmidler 176,00 186,00 386,00 330,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - -
Sum varelager 322,00 50,00 90,00 74,00
Kundefordringer 156,00 37,00 65,00 63,00
Sum fordringer 176,00 361,00 65,00 63,00
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 75,00 279,00 659,00 711,00
Sum omløpsmidler 573,00 690,00 813,00 847,00
Sum eiendeler 804,00 876,00 1 200 1 177
Aksje/selskapskapital 100,00 100,00 100,00 100,00
Sum innskutt egenkapital 162,00 162,00 104,00 104,00
Sum opptjent egenkapital -84,00 - 235,00 -205,00
Sum egenkapital 78,00 162,00 339,00 -101,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - 4,00 -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - -
Langsiktig konserngjeld - - 380,00 500,00
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld - - 384,00 500,00
Leverandør gjeld 37,00 69,00 92,00 571,00
Skyldig offentlige avgifter 127,00 234,00 151,00 157,00
Kortsiktig konserngjeld 500,00 260,00 - -
Sum kortsiktig gjeld 726,00 714,00 477,00 779,00
Sum gjeld 726,00 714,00 860,00 1 279
Sum egenkapital og gjeld 804,00 876,00 1 200 1 177
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % -13,70 -40,50 45,30 -17,00
Resultat av driften i % -2,30 -10,70 9,90 -11,50
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -109,20 -176,00 432,80 203,00
Likviditetsgrad 0,79 0,97 1,70 1,09
Egenkapitalandel i % 9,70 18,50 28,30 -8,60
Gjeldsgrad 9,30 4,40 2,50 -12,70
Lederlønn - 24,00 281,00 88,00