INIXY AS

Org. nr. 915464599

  • Ansatte3
  • Egenkapital5,4%
  • Likviditet2,24%
  • Driftsmargin12,1%
  • Gjeldsgrad17,6%
  • Lønnsomhet3,8%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015
  - 544,00 208,00 -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 2 438 1 552 2 472 1 422
Driftsresultat 295,00 307,00 641,00 112,00
Resultat før skatt 199,00 220,00 626,00 111,00
Årsresultat -62,00 167,00 469,00 83,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 2 249 1 428 2 469 1 422
Andre driftsinntekter 189,00 124,00 3,00 -
Vareforbruk -967,00 158,00 91,00 21,00
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader 701,00 834,00 877,00 -
Ordinære avskrivninger 82,00 - - -
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 2 327 253,00 863,00 1 290
Sum finansinntekter 7,00 - 1,00 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 103,00 87,00 16,00 1,00
Sum skatt 261,00 53,00 157,00 29,00
Ordinært resultat -62,00 167,00 469,00 83,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 8 433 2 852 288,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - - -
Sum varige driftsmidler - - - -
Sum finansielle anleggsmidler 65,00 264,00 22,00 -
Sum varelager - - - -
Kundefordringer 2 158 265,00 1 691 131,00
Sum fordringer 4 279 894,00 1 747 1 723
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 94,00 -504,00 33,00 -
Sum omløpsmidler 4 373 390,00 1 780 1 723
Sum eiendeler 12 806 3 242 2 067 1 723
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 3 638 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 657,00 719,00 552,00 83,00
Sum egenkapital 687,00 4 357 582,00 113,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -1 485,00 - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 74,00 217,00 - -
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld 10 171 -1 268,00 200,00 -
Leverandør gjeld 706,00 387,00 872,00 38,00
Skyldig offentlige avgifter 69,00 244,00 49,00 32,00
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 1 948 153,00 1 285 1 610
Sum gjeld 12 119 -1 115,00 1 485 1 610
Sum egenkapital og gjeld 12 806 3 242 2 067 1 723
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser 1 300 - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % 3,80 11,60 33,90 6,50
Resultat av driften i % 12,10 19,80 25,90 7,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 7,90 8,90 180,10 98,20
Likviditetsgrad 2,24 2,55 1,39 1,07
Egenkapitalandel i % 5,40 134,40 28,20 6,60
Gjeldsgrad 17,60 -0,30 2,60 14,20
Lederlønn - 544,00 208,00 -