INIXY AS

Org. nr. 915464599

  • Ansatte3
  • Egenkapital134,4%
  • Likviditet2,55%
  • Driftsmargin19,8%
  • Gjeldsgrad-0,3%
  • Lønnsomhet11,6%

Lederlønn

  2017 2016 2015
  544,00 208,00 -

Regnskapstall

  2017 2016 2015
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 1 552 2 472 1 422
Driftsresultat 307,00 641,00 112,00
Resultat før skatt 220,00 626,00 111,00
Årsresultat 167,00 469,00 83,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 1 428 2 469 1 422
Andre driftsinntekter 124,00 3,00 -
Vareforbruk 158,00 91,00 21,00
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader 834,00 877,00 -
Ordinære avskrivninger - - -
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 253,00 863,00 1 290
Sum finansinntekter - 1,00 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader 87,00 16,00 1,00
Sum skatt 53,00 157,00 29,00
Ordinært resultat 167,00 469,00 83,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - - -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 2 852 288,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - -
Sum varige driftsmidler - - -
Sum finansielle anleggsmidler 264,00 22,00 -
Sum varelager - - -
Kundefordringer 265,00 1 691 131,00
Sum fordringer 894,00 1 747 1 723
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post -504,00 33,00 -
Sum omløpsmidler 390,00 1 780 1 723
Sum eiendeler 3 242 2 067 1 723
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 3 638 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 719,00 552,00 83,00
Sum egenkapital 4 357 582,00 113,00
Sum avsetninger til forpliktelser -1 485,00 - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 217,00 - -
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld -1 268,00 200,00 -
Leverandør gjeld 387,00 872,00 38,00
Skyldig offentlige avgifter 244,00 49,00 32,00
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 153,00 1 285 1 610
Sum gjeld -1 115,00 1 485 1 610
Sum egenkapital og gjeld 3 242 2 067 1 723
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % 11,60 33,90 6,50
Resultat av driften i % 19,80 25,90 7,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 8,90 180,10 98,20
Likviditetsgrad 2,55 1,39 1,07
Egenkapitalandel i % 134,40 28,20 6,60
Gjeldsgrad -0,30 2,60 14,20
Lederlønn 544,00 208,00 -