NORTEC ENTREPRENØRTJENESTER AS

Org. nr. 915505619

  • Ansatte1
  • Egenkapital4,8%
  • Likviditet0,73%
  • Driftsmargin-1,9%
  • Gjeldsgrad20%
  • Lønnsomhet-10,3%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015
  - 447,00 255,00 67,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 362,00 608,00 372,00 71,00
Driftsresultat -7,00 -1,00 8,00 -27,00
Resultat før skatt -7,00 -2,00 8,00 -27,00
Årsresultat -7,00 -2,00 8,00 -27,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 362,00 608,00 372,00 71,00
Andre driftsinntekter - - - -
Vareforbruk 1,00 - 1,00 2,00
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader 341,00 522,00 284,00 84,00
Ordinære avskrivninger 6,00 6,00 8,00 -
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 21,00 81,00 72,00 12,00
Sum finansinntekter - - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader - - - -
Sum skatt - - - -
Ordinært resultat -7,00 -2,00 8,00 -27,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 19,00 26,00 32,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 19,00 26,00 32,00 -
Sum varige driftsmidler 19,00 26,00 32,00 -
Sum finansielle anleggsmidler - - - -
Sum varelager - - - -
Kundefordringer - 25,00 - -
Sum fordringer - 25,00 - -
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 44,00 22,00 87,00 32,00
Sum omløpsmidler 44,00 47,00 87,00 32,00
Sum eiendeler 63,00 73,00 119,00 32,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital -27,00 -20,00 -19,00 -27,00
Sum egenkapital 3,00 10,00 11,00 3,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - - -
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld - - - -
Leverandør gjeld - - 4,00 3,00
Skyldig offentlige avgifter 28,00 34,00 63,00 5,00
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 60,00 63,00 108,00 29,00
Sum gjeld 60,00 63,00 108,00 29,00
Sum egenkapital og gjeld 63,00 73,00 119,00 32,00
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % -10,30 -2,10 10,60 -84,40
Resultat av driften i % -1,90 -0,20 2,20 -38,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -107,70 -19,00 114,30 -900,00
Likviditetsgrad 0,73 0,75 0,81 1,10
Egenkapitalandel i % 4,80 13,70 9,20 9,40
Gjeldsgrad 20,00 6,30 9,80 9,70
Lederlønn - 447,00 255,00 67,00