VR SKOG OG BYGGSERVICE AS

Org. nr. 916168071

  • Ansatte1
  • Egenkapital16,4%
  • Likviditet1,17%
  • Driftsmargin7,1%
  • Gjeldsgrad5,1%
  • Lønnsomhet22,2%

Lederlønn

  2017 2016 2015
  350,00 44,00 -

Regnskapstall

  2017 2016 2015
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 1 911 643,00 39,00
Driftsresultat 135,00 22,00 30,00
Resultat før skatt 122,00 22,00 30,00
Årsresultat 93,00 17,00 22,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 1 896 643,00 39,00
Andre driftsinntekter 15,00 - -
Vareforbruk 526,00 126,00 4,00
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader 852,00 270,00 -
Ordinære avskrivninger 31,00 6,00 1,00
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 367,00 218,00 4,00
Sum finansinntekter 2,00 - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader 14,00 - -
Sum skatt 29,00 5,00 8,00
Ordinært resultat 93,00 17,00 22,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - - -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 307,00 33,00 24,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 307,00 33,00 24,00
Sum varige driftsmidler 307,00 33,00 24,00
Sum finansielle anleggsmidler - - -
Sum varelager - - -
Kundefordringer 24,00 25,00 5,00
Sum fordringer 45,00 26,00 5,00
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post 638,00 177,00 41,00
Sum omløpsmidler 683,00 204,00 46,00
Sum eiendeler 990,00 237,00 70,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 132,00 39,00 22,00
Sum egenkapital 162,00 69,00 52,00
Sum avsetninger til forpliktelser 5,00 1,00 1,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 239,00 - -
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld 244,00 1,00 4,00
Leverandør gjeld 37,00 4,00 -
Skyldig offentlige avgifter 388,00 131,00 6,00
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 584,00 167,00 13,00
Sum gjeld 829,00 168,00 18,00
Sum egenkapital og gjeld 990,00 237,00 70,00
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % 22,20 14,30 42,90
Resultat av driften i % 7,10 3,40 76,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 105,60 36,40 57,70
Likviditetsgrad 1,17 1,22 3,54
Egenkapitalandel i % 16,40 29,10 74,30
Gjeldsgrad 5,10 2,40 0,30
Lederlønn 350,00 44,00 -