VR SKOG OG BYGGSERVICE AS

Org. nr. 916168071

  • Ansatte6
  • Egenkapital10,9%
  • Likviditet1%
  • Driftsmargin-3,1%
  • Gjeldsgrad8,1%
  • Lønnsomhet-12,9%

Lederlønn

  2018 2017 2016 2015
  350,00 350,00 44,00 -

Regnskapstall

  2018 2017 2016 2015
Konsernregnskap - - - -
Sum driftsinntekter 3 116 1 911 643,00 39,00
Driftsresultat -97,00 135,00 22,00 30,00
Resultat før skatt -110,00 122,00 22,00 30,00
Årsresultat -105,00 93,00 17,00 22,00
Valutakode - - - -
Sum salgsinntekter 3 116 1 896 643,00 39,00
Andre driftsinntekter - 15,00 - -
Vareforbruk 1 117 526,00 126,00 4,00
Beholdningsendring - - - -
Lønnskostnader 1 597 852,00 270,00 -
Ordinære avskrivninger 24,00 31,00 6,00 1,00
Nedskrivning - - - -
Andre driftskostnader 475,00 367,00 218,00 4,00
Sum finansinntekter - 2,00 - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - - -
Sum finanskostnader 13,00 14,00 - -
Sum skatt -5,00 29,00 5,00 8,00
Ordinært resultat -105,00 93,00 17,00 22,00
Ekstraordinære inntekter - - - -
Ekstraordinære kostnader - - - -
Skatt ekstraordinært - - - -
Utbytte - - - -
Konsernbidrag - - - -
Balanseregnskap - - - -
Goodwill - - - -
Sum anleggsmidler 165,00 307,00 33,00 24,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - - -
Maskiner/anlegg/biler - - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 165,00 307,00 33,00 24,00
Sum varige driftsmidler 165,00 307,00 33,00 24,00
Sum finansielle anleggsmidler - - - -
Sum varelager - - - -
Kundefordringer 36,00 24,00 25,00 5,00
Sum fordringer 96,00 45,00 26,00 5,00
Sum investeringer - - - -
Kasse/Bank/Post 252,00 638,00 177,00 41,00
Sum omløpsmidler 347,00 683,00 204,00 46,00
Sum eiendeler 512,00 990,00 237,00 70,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 26,00 132,00 39,00 22,00
Sum egenkapital 56,00 162,00 69,00 52,00
Sum avsetninger til forpliktelser - 5,00 1,00 1,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 108,00 239,00 - -
Langsiktig konserngjeld - - - -
Ansvarlig lån - - - -
Sum langsiktig gjeld 108,00 244,00 1,00 4,00
Leverandør gjeld 43,00 37,00 4,00 -
Skyldig offentlige avgifter 177,00 388,00 131,00 6,00
Kortsiktig konserngjeld - - - -
Sum kortsiktig gjeld 348,00 584,00 167,00 13,00
Sum gjeld 456,00 829,00 168,00 18,00
Sum egenkapital og gjeld 512,00 990,00 237,00 70,00
Garantistillelser - - - -
Pantstillelser - - - -
Analyseregnskap - - - -
Totalrentabilitet i % -12,90 22,20 14,30 42,90
Resultat av driften i % -3,10 7,10 3,40 76,90
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -100,90 105,60 36,40 57,70
Likviditetsgrad 1,00 1,17 1,22 3,54
Egenkapitalandel i % 10,90 16,40 29,10 74,30
Gjeldsgrad 8,10 5,10 2,40 0,30
Lederlønn 350,00 350,00 44,00 -