GUNSTAD MASKIN AS

Org. nr. 916528493

  • Ansatte
  • Egenkapital65,8%
  • Likviditet1,23%
  • Driftsmargin25,9%
  • Gjeldsgrad0,5%
  • Lønnsomhet71,8%

Lederlønn

  2018 2017 2016
  - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 1 655 422,00 -
Driftsresultat 429,00 312,00 -9,00
Resultat før skatt 427,00 312,00 -9,00
Årsresultat 398,00 240,00 -9,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 1 655 422,00 -
Andre driftsinntekter - - -
Vareforbruk 313,00 61,00 -
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader 133,00 - -
Ordinære avskrivninger 75,00 5,00 -
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 706,00 43,00 9,00
Sum finansinntekter - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader 2,00 - -
Sum skatt 28,00 73,00 -
Ordinært resultat 398,00 240,00 -9,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - 100,00 -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 504,00 259,00 -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler 113,00 - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 311,00 94,00 -
Sum varige driftsmidler 424,00 94,00 -
Sum finansielle anleggsmidler 80,00 165,00 -
Sum varelager - - -
Kundefordringer 156,00 69,00 -
Sum fordringer 259,00 72,00 -
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post 89,00 12,00 30,00
Sum omløpsmidler 348,00 84,00 30,00
Sum eiendeler 851,00 344,00 30,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 530,00 131,00 -9,00
Sum egenkapital 560,00 161,00 21,00
Sum avsetninger til forpliktelser 8,00 3,00 -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - -
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld 8,00 3,00 -
Leverandør gjeld 104,00 7,00 -
Skyldig offentlige avgifter 33,00 - -
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 283,00 179,00 9,00
Sum gjeld 292,00 182,00 9,00
Sum egenkapital og gjeld 851,00 344,00 30,00
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % 71,80 166,80 -30,00
Resultat av driften i % 25,90 73,90 -
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 118,40 342,90 -42,90
Likviditetsgrad 1,23 0,47 3,33
Egenkapitalandel i % 65,80 46,80 70,00
Gjeldsgrad 0,50 1,10 0,40
Lederlønn - - -