HUSTAD BYGG AS

Org. nr. 916602146

  • Ansatte3
  • Egenkapital-20,2%
  • Likviditet0,73%
  • Driftsmargin-1,8%
  • Gjeldsgrad-5,9%
  • Lønnsomhet-13,1%

Lederlønn

  2017 2016
  332,00 289,00

Regnskapstall

  2017 2016
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 5 226 4 379
Driftsresultat -96,00 -63,00
Resultat før skatt -114,00 -61,00
Årsresultat -114,00 -61,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 5 226 4 379
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 923,00 1 095
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 3 603 2 596
Ordinære avskrivninger 20,00 7,00
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 776,00 745,00
Sum finansinntekter 1,00 2,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader 19,00 -
Sum skatt - -
Ordinært resultat -114,00 -61,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 91,00 70,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 91,00 70,00
Sum varige driftsmidler 91,00 70,00
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager - -
Kundefordringer 554,00 472,00
Sum fordringer 627,00 566,00
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 54,00 40,00
Sum omløpsmidler 681,00 606,00
Sum eiendeler 772,00 676,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 19,00
Sum opptjent egenkapital -186,00 -61,00
Sum egenkapital -156,00 -42,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld 119,00 195,00
Skyldig offentlige avgifter 228,00 186,00
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 928,00 718,00
Sum gjeld 928,00 718,00
Sum egenkapital og gjeld 772,00 676,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % -13,10 -9,00
Resultat av driften i % -1,80 -1,40
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 115,20 145,20
Likviditetsgrad 0,73 0,84
Egenkapitalandel i % -20,20 -6,20
Gjeldsgrad -5,90 -17,10
Lederlønn 332,00 289,00