REKVISITALEVERANDØREN AS

Org. nr. 916607962

  • Ansatte
  • Egenkapital-7,8%
  • Likviditet0,93%
  • Driftsmargin-11,8%
  • Gjeldsgrad-13,8%
  • Lønnsomhet-66,7%

Lederlønn

  2016
  -

Regnskapstall

  2016
Konsernregnskap -
Sum driftsinntekter 287,00
Driftsresultat -34,00
Resultat før skatt -34,00
Årsresultat -34,00
Valutakode -
Sum salgsinntekter 287,00
Andre driftsinntekter -
Vareforbruk 220,00
Beholdningsendring -
Lønnskostnader -
Ordinære avskrivninger -
Nedskrivning -
Andre driftskostnader 102,00
Sum finansinntekter -
Nedskrivning fin. anleggsmidler -
Sum finanskostnader -
Sum skatt -
Ordinært resultat -34,00
Ekstraordinære inntekter -
Ekstraordinære kostnader -
Skatt ekstraordinært -
Utbytte -
Konsernbidrag -
Balanseregnskap -
Goodwill -
Sum anleggsmidler -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom -
Maskiner/anlegg/biler -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy -
Sum varige driftsmidler -
Sum finansielle anleggsmidler -
Sum varelager -
Kundefordringer 50,00
Sum fordringer 50,00
Sum investeringer -
Kasse/Bank/Post 1,00
Sum omløpsmidler 51,00
Sum eiendeler 51,00
Aksje/selskapskapital 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00
Sum opptjent egenkapital -34,00
Sum egenkapital -4,00
Sum avsetninger til forpliktelser -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner -
Langsiktig konserngjeld -
Ansvarlig lån -
Sum langsiktig gjeld -
Leverandør gjeld 20,00
Skyldig offentlige avgifter -
Kortsiktig konserngjeld -
Sum kortsiktig gjeld 55,00
Sum gjeld 55,00
Sum egenkapital og gjeld 51,00
Garantistillelser -
Pantstillelser -
Analyseregnskap -
Totalrentabilitet i % -66,70
Resultat av driften i % -11,80
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 850,00
Likviditetsgrad 0,93
Egenkapitalandel i % -7,80
Gjeldsgrad -13,80
Lederlønn -