UNITE LIVING AS

Org. nr. 916861923

  • Ansatte5
  • Egenkapital97,2%
  • Likviditet4,96%
  • Driftsmargin-536,5%
  • Gjeldsgrad0%
  • Lønnsomhet-88,2%

Lederlønn

  2017 2016
  - -

Regnskapstall

  2017 2016
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 436,00 921,00
Driftsresultat -2 339,00 -1 037,00
Resultat før skatt -2 334,00 -1 038,00
Årsresultat -1 709,00 -787,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 56,00 31,00
Andre driftsinntekter 380,00 891,00
Vareforbruk - 22,00
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 711,00 145,00
Ordinære avskrivninger 36,00 8,00
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 2 027 1 784
Sum finansinntekter 5,00 1,00
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader - 2,00
Sum skatt -626,00 -250,00
Ordinært resultat -1 709,00 -787,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 3 783 298,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 11,00 47,00
Sum varige driftsmidler 11,00 47,00
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager - -
Kundefordringer 5,00 250,00
Sum fordringer 5,00 463,00
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 610,00 132,00
Sum omløpsmidler 615,00 595,00
Sum eiendeler 4 398 893,00
Aksje/selskapskapital 75,00 64,00
Sum innskutt egenkapital 6 771 1 557
Sum opptjent egenkapital -2 496,00 -787,00
Sum egenkapital 4 275 769,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - 100,00
Leverandør gjeld 124,00 20,00
Skyldig offentlige avgifter -70,00 -4,00
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 124,00 23,00
Sum gjeld 124,00 123,00
Sum egenkapital og gjeld 4 398 893,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % -88,20 -116,00
Resultat av driften i % -536,50 -112,60
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % -92,50 -135,00
Likviditetsgrad 4,96 25,87
Egenkapitalandel i % 97,20 86,10
Gjeldsgrad - 0,20
Lederlønn - -