FINNE ELEMENT CONSULTING AS

Org. nr. 917156077

  • Ansatte0
  • Egenkapital10,9%
  • Likviditet1,12%
  • Driftsmargin72,3%
  • Gjeldsgrad8,2%
  • Lønnsomhet102,5%

Lederlønn

  2017 2016
  - -

Regnskapstall

  2017 2016
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 483,00 170,00
Driftsresultat 349,00 97,00
Resultat før skatt 349,00 97,00
Årsresultat 265,00 75,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 483,00 170,00
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk - 3,00
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 14,00 1,00
Ordinære avskrivninger - -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 119,00 70,00
Sum finansinntekter - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader - -
Sum skatt 84,00 22,00
Ordinært resultat 265,00 75,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte 300,00 -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - -
Sum varige driftsmidler - -
Sum finansielle anleggsmidler - -
Sum varelager - -
Kundefordringer - -
Sum fordringer 524,00 121,00
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 36,00 -
Sum omløpsmidler 560,00 121,00
Sum eiendeler 560,00 121,00
Aksje/selskapskapital 30,00 30,00
Sum innskutt egenkapital 30,00 30,00
Sum opptjent egenkapital 31,00 66,00
Sum egenkapital 61,00 96,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - -
Leverandør gjeld - -
Skyldig offentlige avgifter - -
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 499,00 25,00
Sum gjeld 499,00 25,00
Sum egenkapital og gjeld 560,00 121,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % 102,50 80,20
Resultat av driften i % 72,30 57,10
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 444,60 101,00
Likviditetsgrad 1,12 4,84
Egenkapitalandel i % 10,90 79,30
Gjeldsgrad 8,20 0,30
Lederlønn - -