CORNELIUS BYGGETJENESTER AS

Org. nr. 917176604

  • Ansatte8
  • Egenkapital19,1%
  • Likviditet1,25%
  • Driftsmargin3,9%
  • Gjeldsgrad4,2%
  • Lønnsomhet14,5%

Lederlønn

  2018 2017 2016
  635,00 413,00 315,00

Regnskapstall

  2018 2017 2016
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 3 401 2 055 1 473
Driftsresultat 131,00 132,00 49,00
Resultat før skatt 114,00 120,00 45,00
Årsresultat 86,00 87,00 36,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 3 388 2 055 1 473
Andre driftsinntekter 13,00 - -
Vareforbruk 672,00 335,00 332,00
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader 2 017 1 197 888,00
Ordinære avskrivninger 110,00 94,00 51,00
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 471,00 297,00 153,00
Sum finansinntekter - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader 18,00 13,00 4,00
Sum skatt 28,00 33,00 9,00
Ordinært resultat 86,00 87,00 36,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte 75,00 - -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler 484,00 376,00 470,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 484,00 376,00 470,00
Sum varige driftsmidler 484,00 376,00 470,00
Sum finansielle anleggsmidler - - -
Sum varelager - - -
Kundefordringer 13,00 32,00 -
Sum fordringer 19,00 38,00 9,00
Sum investeringer - - -
Kasse/Bank/Post 546,00 363,00 388,00
Sum omløpsmidler 565,00 401,00 397,00
Sum eiendeler 1 049 777,00 867,00
Aksje/selskapskapital 75,00 75,00 75,00
Sum innskutt egenkapital 75,00 75,00 75,00
Sum opptjent egenkapital 125,00 114,00 28,00
Sum egenkapital 200,00 189,00 103,00
Sum avsetninger til forpliktelser 9,00 13,00 9,00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner 388,00 289,00 359,00
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld 397,00 302,00 368,00
Leverandør gjeld 46,00 8,00 10,00
Skyldig offentlige avgifter 78,00 107,00 203,00
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 452,00 286,00 397,00
Sum gjeld 849,00 588,00 764,00
Sum egenkapital og gjeld 1 049 777,00 867,00
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % 14,50 16,20 5,70
Resultat av driften i % 3,90 6,40 3,30
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 58,60 82,20 43,70
Likviditetsgrad 1,25 1,40 1,00
Egenkapitalandel i % 19,10 24,30 11,90
Gjeldsgrad 4,20 3,10 7,40
Lederlønn 635,00 413,00 315,00