PACIFIC POKE AS

Org. nr. 917334773

  • Ansatte4
  • Egenkapital49,5%
  • Likviditet1,81%
  • Driftsmargin4,8%
  • Gjeldsgrad1%
  • Lønnsomhet36,8%

Lederlønn

  2017 2016
  240,00 -

Regnskapstall

  2017 2016
Konsernregnskap - -
Sum driftsinntekter 2 820 1 065
Driftsresultat 134,00 -134,00
Resultat før skatt 122,00 -134,00
Årsresultat 123,00 -134,00
Valutakode - -
Sum salgsinntekter 2 820 1 065
Andre driftsinntekter - -
Vareforbruk 1 003 564,00
Beholdningsendring - -
Lønnskostnader 702,00 213,00
Ordinære avskrivninger 12,00 -
Nedskrivning - -
Andre driftskostnader 970,00 421,00
Sum finansinntekter - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - -
Sum finanskostnader 12,00 -
Sum skatt -1,00 -
Ordinært resultat 123,00 -134,00
Ekstraordinære inntekter - -
Ekstraordinære kostnader - -
Skatt ekstraordinært - -
Utbytte - -
Konsernbidrag - -
Balanseregnskap - -
Goodwill - -
Sum anleggsmidler 46,00 -143,00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - -
Maskiner/anlegg/biler 5,00 7,00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy 40,00 50,00
Sum varige driftsmidler 45,00 57,00
Sum finansielle anleggsmidler - -200,00
Sum varelager - -
Kundefordringer 213,00 10,00
Sum fordringer 247,00 10,00
Sum investeringer - -
Kasse/Bank/Post 232,00 337,00
Sum omløpsmidler 479,00 347,00
Sum eiendeler 525,00 204,00
Aksje/selskapskapital 88,00 -
Sum innskutt egenkapital 270,00 -
Sum opptjent egenkapital -10,00 -134,00
Sum egenkapital 260,00 -134,00
Sum avsetninger til forpliktelser - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - -
Langsiktig konserngjeld - -
Ansvarlig lån - -
Sum langsiktig gjeld - 70,00
Leverandør gjeld 11,00 199,00
Skyldig offentlige avgifter 223,00 42,00
Kortsiktig konserngjeld - -
Sum kortsiktig gjeld 265,00 267,00
Sum gjeld 265,00 337,00
Sum egenkapital og gjeld 525,00 204,00
Garantistillelser - -
Pantstillelser - -
Analyseregnskap - -
Totalrentabilitet i % 36,80 -65,70
Resultat av driften i % 4,80 -12,60
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 193,70 100,00
Likviditetsgrad 1,81 1,30
Egenkapitalandel i % 49,50 -65,70
Gjeldsgrad 1,00 -2,50
Lederlønn 240,00 -