TAKSTSENTRALEN AS

Org. nr. 917340420

  • Ansatte
  • Egenkapital45%
  • Likviditet1,82%
  • Driftsmargin0,8%
  • Gjeldsgrad1,2%
  • Lønnsomhet7,4%

Lederlønn

  2018 2017 2016
  - - -

Regnskapstall

  2018 2017 2016
Konsernregnskap - - -
Sum driftsinntekter 5 931 2 945 230,00
Driftsresultat 47,00 236,00 -16,00
Resultat før skatt 47,00 236,00 -16,00
Årsresultat -10,00 236,00 -16,00
Valutakode - - -
Sum salgsinntekter 5 228 2 945 230,00
Andre driftsinntekter 703,00 - -
Vareforbruk - - -
Beholdningsendring - - -
Lønnskostnader - - -
Ordinære avskrivninger - - -
Nedskrivning - - -
Andre driftskostnader 5 884 2 708 246,00
Sum finansinntekter - - -
Nedskrivning fin. anleggsmidler - - -
Sum finanskostnader - - -
Sum skatt 57,00 - -
Ordinært resultat -10,00 236,00 -16,00
Ekstraordinære inntekter - - -
Ekstraordinære kostnader - - -
Skatt ekstraordinært - - -
Utbytte - - -
Konsernbidrag - - -
Balanseregnskap - - -
Goodwill - - -
Sum anleggsmidler - - -
Tomter, bygninger og annen fast eiendom - - -
Maskiner/anlegg/biler - - -
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy - - -
Sum varige driftsmidler - - -
Sum finansielle anleggsmidler - - -
Sum varelager - - -
Kundefordringer 480,00 - -
Sum fordringer 480,00 - -
Sum investeringer 23,00 15,00 -
Kasse/Bank/Post 300,00 458,00 41,00
Sum omløpsmidler 803,00 473,00 41,00
Sum eiendeler 803,00 473,00 41,00
Aksje/selskapskapital 72,00 72,00 50,00
Sum innskutt egenkapital 150,00 150,00 50,00
Sum opptjent egenkapital 211,00 221,00 -16,00
Sum egenkapital 361,00 371,00 34,00
Sum avsetninger til forpliktelser - - -
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner - - -
Langsiktig konserngjeld - - -
Ansvarlig lån - - -
Sum langsiktig gjeld - - -
Leverandør gjeld 366,00 51,00 -
Skyldig offentlige avgifter -11,00 51,00 6,00
Kortsiktig konserngjeld - - -
Sum kortsiktig gjeld 442,00 102,00 6,00
Sum gjeld 442,00 102,00 6,00
Sum egenkapital og gjeld 803,00 473,00 41,00
Garantistillelser - - -
Pantstillelser - - -
Analyseregnskap - - -
Totalrentabilitet i % 7,40 91,80 -39,00
Resultat av driften i % 0,80 8,00 -7,00
Egenkapitalens rentabilitet før skatt i % 12,80 116,50 -47,10
Likviditetsgrad 1,82 4,64 6,83
Egenkapitalandel i % 45,00 78,40 82,90
Gjeldsgrad 1,20 0,30 0,20
Lederlønn - - -